Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Сива овесарка

(Emberiza calandra)

Описание:

Дължина на тялото: 16 – 19 см. Размах на крилата: 26 – 32 см
По-едра е от другите овесарки. Оперението ѝ е сиво-кафяво с множество по-тъмни петна както по гърба и главата, така и по корема.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и семена. Обитава пасища, ливади и обработваеми земи със синори и единични дървета и храсти.

Гнездене:

Гнездото е на земята. Снася 3 – 5 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

Най-често срещаната овесарка у нас, отсъства единствено от най-високите части на планините и обширните горски райони.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид, но извършва недалечни миграции през по-тежки зими.

Заплахи:

Интензификация на земеделието, прекомерна употреба на инсектициди, разораване на пасищата и синорите.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Полска чучулига, тръстикова овесарка, жълта овесарка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).