Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Сива патица

(Anas strepera)

Описание:

Дължина на тялото: 46 – 56 см. Размах на крилата: 78 – 90 см.

Оперението на мъжките е сиво-кафяво, с черно подопашие и черни и бели второстепенни махови пера (крилно огледало), коремът е светъл. Женските наподобяват зеленоглавата патица, но са със светъл корем и бяло крилно огледало.

Храна и местообитания:

Храни се с дребни водни безгръбначни, семена и части на растения. Обитава блата, езера и бавно течащи реки, обрасли с тръстика и друга водна растителност по периферията. През зимата се среща и в бракични водоеми и по морското крайбрежие.

Гнездене:

Гнезди на земята в близост до водата. Снася 8 – 12 яйца, има едно поколение годишно през периода Април-Юни.

Разпространение в България:

Има изолирани находища предимно по поречието на р. Дунав и Черноморското крайбрежие.

Миграция и зимуване:

Зимува в Южна Европа и Средиземноморието. У нас зимуват птици от по-северните страни. Пролетната миграция е през февруари-март, а есенната – през ноември-декември.

Заплахи:

Пресушаване и деградация на влажните зони, замърсяване на водите, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Критично застрашен.

Сходни видове:

Зеленоглава патица.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).