Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Сива сврачка

(Lanius excubitor)

Описание:

Дължина на тялото: 21 – 26 см. Размах на крилата: 30 – 36 см
Гърбът и темето са сиви, презочната ивица е черна, крилата също са черни с бяло петно в основата на първостепенните махови крила. Отличава се от черночелата сврачка (Lanius minor) по сивото чело и късата крилна проекция – в кацнало положение крилата не достигат черната опашка и се вижда сивото надопашие.

Храна и местообитания:

Храни се основно с едри насекоми, но лови и дребни гущери, птици и бозайници. Обитава пасища и обработваеми земи с единични дървета и храсти.

Гнездене:

Гнезди по дървета. Снася 5 – 7 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

Разпространение в България:

Има единични изолирани находища, предимно в Дунавската равнина.

Миграция и зимуване:

Зимува в Южна Европа. У нас е често срещана през зимата.

Заплахи:

Интензификация на земеделието, прекомерна употреба на инсектициди, разораване на пасищата и ливадите, премахване на ивиците от дървета и храсти в земеделските райони.

Природозащитен статус в България:

Критично застрашен.

Сходни видове:

Черночела сврачка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).