Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Сив кълвач

(Picus canus)

Описание:

Дължина на тялото: 27 – 30 см. Размах на крилата: 45 – 50 см.
Прилича на зеления кълвач, но е малко по-дребен и главата му е сива. Възрастните са със зелен гръб и надкрилия, жълто-зелен кръст и светъл корем. Мустакът е черен, по-тесен при женските. Челото на мъжките е червено.

Храна и местообитания:

Храни се с яйца, ларви и възрастни на мравки, насекоми по кората на дърветата, семена на дървета и храсти. През есента и зимата яде и плодове. Обитава както равнинни широколистни, така и стари планински иглолистни гори. В равнините предпочита влажни крайречни гори със стари върби, елши и тополи.

Гнездене:

Сам издълбава хралупи в стволовете на дърветата. Снася 7 – 9 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юни.

Разпространение в България:

Има петнисто разпространение в цялата страна. По-често се среща в Странджа, Източна Стара планина, Западна Стара планина, Витоша, Средна гора, Западни Родопи, крайбрежията на Дунав и някои реки в Дунавската равнина.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата птиците от планината слизат в по-ниските части на страната.

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане на крайречните и равнинните гори и старите иглолистни гори.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Зелен кълвач.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).