Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Син скален дрозд

(Monticola solitarius)

Описание:

Дължина на тялото: 21 – 23 см. Размах на крилата: 35 – 40 см
Мъжките са с тъмносиньо оперение с по-тъмни криле. Женските отгоре са кафяви, а отдолу по-светли с напречни ивици.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, паяци, червеи, дребни гущери, плодчета и семена. Обитава скали и каменни постройки, често в речни долини.

Гнездене:

Гнездото е в кухина на скали, каменни постройки или под камъни. Снася 4 – 5 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

У нас се среща предимно в южната част на страната, по долините на реките Арда, Места и Струма.

Миграция и зимуване:

Постоянен и скитащ вид.

Заплахи:

Унищожаване и увреждане на местообитанията при разработване на каменни кариери и строеж на пътна инфраструктура, язовири и др.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Пъстър скален дрозд.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).