Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Сирийски пъстър кълвач

(Dendrocopos syriacus)

Описание:

Дължина на тялото: 23 – 25 см. Размах на крилата: 38 – 44 см.
Черната ивица по бузата не достига тила, а само свързва клюна с раменете. Има слабо напетняване по страните на корема, а червеното подопашие е бледо. Подобно на големия пъстър кълвач, мъжките имат червено петно на тила, а женските нямат. Младите са с червено теме и са напетнени отстрани на корема и гърдите.

Храна и местообитания:

Храни се с ларви и възрастни насекоми, семена и плодове. Избягва обширните горски райони. Обитава паркове и градини в населени места, крайречни гори, открити райони с единични и групи дървета.

Гнездене:

Гнезди в хралупи на дървета, които сам си издълбава, понякога много ниско до земята. Снася 4 – 7 яйца, има едно поколение годишно.

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна, с изключение на високите части на планините.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Изсичане на старите дървета в населените места, бракониерска сеч на дървета в откритите земеделски райони и покрай реките.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Голям пъстър кълвач, среден пъстър кълвач.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).