Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Скална лястовица

(Ptyonoprogne rupestris)

Описание:

Дължина на тялото: 14 – 15 см. Размах на крилата: 32 см
Оперението е сиво-кафяво с по-светли гърди и тъмни подкрилия. По върха на опашката има овални бели петна. Наподобява бреговата лястовица, но за разлика от нея опашката ѝ не е толкова врязана и коремът е тъмен, докато при бреговата той е бял.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, които лови във въздуха. Обитава скалисти райони.

Гнездене:

Гнезди предимно по скали, но в някои райони и по язовирни стени, мостове и сгради.

Разпространение в България:

У нас се среща предимно в Стара планина, Предбалкана, Витоша, Средна гора, Родопите, Рила, Пирин и Осоговска планина. Има изолирани находища в Дунавската равнина, Добруджа и Северното Черноморие.

Миграция и зимуване:

Зимува в Средиземноморието и Северна Африка. Пролетната миграция е през март, а есенната – през октомври.

Заплахи:

Увреждане на местообитанията и безпокойство при разработване на каменни кариери.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Брегова лястовица.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu), ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).