Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Скалолазка

(Tichodroma muraria)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 30 – 35 см
Тялото е тъмносиво, а крилата са тъмночервени с бели петна по първостепенните махови пера. Клюнът е сравнително дълъг и закривен. През гнездовия сезон мъжкият е с черни гуша и гърло.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. Обитава отвесни скални стени в планините.

Гнездене:

Гнезди в скални кухини. Снася 4 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

У нас се среща в планините Рила, Пирин, Западни Родопи и Централна Стара планина.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата извършва вертикални миграции и скитания.

Заплахи:

Безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).