Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Среден пъстър кълвач

(Dendrocopos medius)

Описание:

Дължина на тялото: 19 – 22 см. Размах на крилата: 35 см
Черната ивица по бузата не се свързва с тила, клюна и раменете. Коремът е слабо напетнен, а слабините са бледо розово-червени. Темето е изцяло червено при двата пола и всички възрасти. Клюнът е значително по-къс и тънък в сравнение с този на големия и сирийския пъстър кълвач.

Храна и местообитания:

Храни се с ларви и възрастни насекоми, семена и плодове. Обитава широколистни и смесени гори, но предпочита дъбовите. Среща се и в стари крайречни гори, а в отделни случаи – и в паркове и градини със стари дървета.

Гнездене:

Гнезди в хралупи на дървета, които сам си издълбава. Снася 4 – 7 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

Разпространение в България:

Среща се петнисто на територията на цялата страна. С по-голяма плътност в Странджа, Източна Стара планина, Рила, Пирин, Родопите, Западна Стара планина и поречията на реките Тунджа и Дунав.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Изсичане на старите равнинни гори и крайречните дървета.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Малък пъстър кълвач.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).