Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Средиземноморска жълтонога чайка

(Larus michahellis)

Описание:

Дължина на тялото: 52–58 см. Размах на крилата: 120–140 см
Най-често срещаната наша чайка. Трудно отличима от каспийската жълтонога чайка. Отличава се основно по по-късия и по-дебел клюн с голямо червено петно при върха, по-късите крака и наличието на повече черно и по-малко бяло на върха на крилата, като бялото обикновено е по-видимо откъм върха. Гърбът е сив, коремът и главата – бели. Краката и клюнът са жълти. Младите са пъстро-кафяви и с възрастта постепенно придобиват оперението на възрастните. Ирисът при възрастните индивиди е жълт, но по-тъмен от този при каспийската жълтонога чайка, при младите – тъмен.

Храна и местообитания:

Храни се с разнообразни безгръбначни животни, риба, умрели животни и хранителни отпадъци, често се струпва около сметищата. Обитава морски крайбрежия и водоеми във вътрешността на страната.

Гнездене:

Гнезди по покривите на сгради и скали. Снася 2 – 3 яйца, има едно поколение годишнопрез периода април-юни.

Разпространение в България:

Среща се по Черноморското крайбрежие, поречията на реките Дунав, Марица, Тунджа, големите язовири и други влажни зони във вътрешността на страната. Гнезди основно в населените места, по покривите на сградите, една от последните колонии извън селищата е на остров Св. Иван, срещу гр. Созопол. Среща се и в София.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Отровни отпадъци по сметищата.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Каспийска жълтонога чайка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).