Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Средна бекасина

(Gallinago gallinago)

Описание:

Дължина на тялото: 23 – 28 см. Размах на крилата: 39 – 45 см
Оперението е кафяво с по-тъмни напетнявания. Формата на тялото е заоблена, клюнът е дълъг. Коремът е бял без напетнявания, за разлика от този на голямата бекасина, която има и бели крайни опашни пера. От малката бекасина се различава по по-едрото тяло, по-дългия клюн и светлата ивица по средата на главата.

Храна и местообитания:

Храни се основно с червеи, които лови, като сондира почвата с дългия си клюн. Обитава блата и мочурливи ливади.

Гнездене:

Гнезди на земята. Снася 4 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

У нас има единични находища в Тракийската низина, западната част на Софийското поле, Дунавската равнина и около Бургас.

Миграция и зимуване:

У нас се среща целогодишно, по-многоброен по време на миграция и през зимата. Пролетната миграция е през февруари-април, а есенната – през август-ноември.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, прекомерен лов.

Природозащитен статус в България:

Критично застрашен.

Сходни видове:

Голяма бекасина, малка бекасина, горски бекас.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).