Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Средна пъструшка

(Porzana parva)

Описание:

Дължина на тялото: 17 – 19 см. Размах на крилата: 34 – 39 см
Отдолу оперението на мъжките е сиво-синьо, а на женските – сиво-бяло. Гърбът и при двата пола е кафяв с надлъжни черни ивици.

Храна и местообитания:

Храни се с безгръбначни животни. Обитава блата и други водоеми, гъсто обрасли с тръстика, папур и друга крайбрежна растителност.

Гнездене:

Гнезди сред крайбрежната растителност. Снася 6 – 9 яйца, има 2 поколения годишно през периода май-август.

Разпространение в България:

У нас има единични находища по поречието на р. Дунав, Черноморието, Софийското поле и Тракийската низина.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през септември-октомври.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Воден дърдавец.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Николай Петков (www.naturephotos.eu).