Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Трипръст кълвач

(Picoides tridactylus)

Описание:

Дължина на тялото: 21 – 24 см. Размах на крилата: 40 см
Оперението е преобладаващо тъмно. Крилата са черни с бели петънца по маховите пера, гърбът е светъл с напречни черни ивици, предната част на темето е златистожълта с малки черни перца.

Храна и местообитания:

Храни се с яйца, ларви и възрастни на насекоми, които намира под кората на дърветата. Обитава стари иглолистни гори до горната граница на гората.

Гнездене:

Гнезди в хралупи на дървета, които издълбава сам. Снася 3 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода април – юни.

Разпространение в България:

У нас се среща в планините Рила, Пирин, Западни Родопи и Витоша.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане на старите планински гори, изсичане и фрагментация на горите при изграждане на ски писти и друга туристическа инфраструктура.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Белогърб кълвач.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Ralph Martin (www.visual-nature.de).