Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Тръстикова овесарка

(Emberiza schoeniclus)

Описание:

Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 21 – 26 см
Мъжкият е с изцяло черни глава и шия, с бели мустаци и бяла яка. По-трудни за различаване са женските, които приличат на женско врабче, но имат широк кремав мустак. Коремът е бял с черни надлъжни пръски.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и семена. Обитава тръстикови масиви на блата, езера, рибарници и др.

Гнездене:

Гнездото е близо до земята сред тръстиката. Снася 4 – 5 яйца, има две поколения годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

У нас се среща в по-голяма численост в Бургаските влажни зони и на юг от тях, езерата Шабла и Дуранкулак, Варненско – Белославско езеро, езерото Сребърна, рибарници Калимок – Бръшлян и Орсоя. Има изолирани находища и в Тракийската низина, Дунавската равнина, Софийското поле и др.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид, но при тежки зими мигрира на юг.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, застрояване на бреговете на езерата.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Домашно врабче (женско), испанско врабче (женско).

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).