Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Тръстиков цвъркач

(Locustella luscinioides)

Описание:

Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 15 – 20 см
Оперението отгоре е червено-кафяво, има светла къса вежда над окото. Отличава се от речния цвъркач по дългите едноцветни червеникавокафяви подопашни пера и липсата на напетнявания по гърдите и шията.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. Обитава тръстикови масиви по периферията на водоеми.

Гнездене:

Гнезди в тръстики или друга водолюбива растителност. Снася 4 яйца, има 2 поколения годишно през периода април- юни.

Разпространение в България:

У нас се среща основно по поречието на р. Дунав и Черноморското крайбрежие. Изолирани находища има и в Дунавската равнина, Тракийската низина и Софийското поле.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Речен цвъркач, свилено шаварче.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com), ©Colin Bradshaw.