Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Турилик

(Burhinus oedicnemus)

Описание:

Дължина на тялото: 38 – 45 см. Размах на крилата: 76 – 88 см
Възрастните отгоре са със сиво-кафяво оперение с по-тъмно напетняване, което ги прави трудно забележими, когато са кацнали сред тревата. Крилата отдолу са светли с тъмна ивица по задния ръб, а върховете отгоре са черни с бели петна – ясно видими в полет.

Храна и местообитания:

Храни се с едри насекоми, охлюви, червеи, гущери и дребни гризачи. Обитава степи, каменисти пасища с ниска тревна покривка, чакълести речни брегове. По-рядко се среща в обработваеми площи и изоставени ниви.

Гнездене:

Гнезди на земята. Снася 2 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода април-август.

Разпространение в България:

У нас се среща в Добруджа, хълмистите райони между Бургас и Сливен, Източните Родопи, Западна Странджа и Сакар. Изолирани находища има и в Тракийската низина, Дунавската равнина, Софийското поле и южната част на долината на р. Струма.

Миграция и зимуване:

Зимува в Средиземноморието и Африка.

Заплахи:

Интензификация на земеделието, разораване на степите и пасищата, прекомерна употреба на пестициди, застрояване на степите и пасищата, изграждане на вятърни и фотоволтаични паркове.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Стрепет.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.