Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Уралска улулица

(Strix uralensis)

Описание:

Дължина на тялото: 50 – 59 см. Размах на крилата: 103 – 124 см
Оперението е сиво-кафяво, ирисът на очите е тъмен. Може да бъде сбъркана с горската улулица, но е по-едра от нея и оперението ѝ е по-светло.

Храна и местообитания:

Храни се с гризачи. Обитава стари широколистни гори, основно букови, но се среща и в смесени и иглолистни гори.

Гнездене:

Гнезди в хралупи на дървета, но заема и гнезда на хищни птици. Снася 2 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юни.

Разпространение в България:

У нас се среща в Централна и Западна Стара планина и Средна гора.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане и фрагментация на старите букови гори.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Горска улулица.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Николай Петков (www.naturephotos.eu).