Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Фиш

(Anas penelope)

Описание:

Дължина на тялото: 42 – 50 см. Размах на крилата: 71 – 85 см
Мъжките са с кестенява глава с жълтениково-бяло чело, преобладаващо сиво оперение на тялото, подопашието е черно. В полет се вижда голямо бяло петно на надкрилията. Женските са с ръждивокафяво до сиво-кафяво оперение с по-тъмни пъстри петна, особено по главата, поради което изглежда по-тъмна.

Храна и местообитания:

Храни се с ракообразни, водни насекоми и техните ларви, семена и зелени части на растения. Обитава езера и блата с обилна водна растителност и неголеми открити водни площи.

Гнездене:

Гнездото е на земята. Снася 8 – 9 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

По време на миграция се среща в разнообразни влажни зони – езера, блата, бракични водоеми, както и във влажни ливади. Гнезденето на вида в България не е доказано.

Миграция и зимуване:

Зимува в Южна Европа и Средиземноморието, в това число и у нас. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – септември-ноември.

Заплахи:

Пресушаване и деградация на влажните зони, замърсяване на водите, застрояване на бреговете на водоемите.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Зимно бърне.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).