Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Червена чапла

(Ardea purpurea)

Описание:

Дължина на тялото: 70 – 90 см. Размах на крилата: 110 – 145 см
Оперението е ръждивокафяво, често изглеждащо доста тъмно. При по-лоша видимост може да се сбърка със сивата чапла, но ръждивата е с по-тънък врат, по-дребна и в полет шията „провисва“ в сгъвката.

Храна и местообитания:

Храни се с риба, жаби и водни безгръбначни. Обитава сладководни езера, блата, разливи на реки с тръстикови масиви или заливни гори.

Гнездене:

Гнездото е сред тръстика или на дърво, образува разредени колонии. Снася 4 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юли.

Разпространение в България:

Има изолирани гнездови находища по Дунавското и Черноморското крайбрежие, Дунавската равнина, Тракийската низина и Софийското поле.

Миграция и зимуване:

Зимува в Средиземноморието и Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – от август до ноември.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, замърсяване на водите, бракониерски отстрел, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Сива чапла, голям воден бик.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).