Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Червеноврат гмурец

(Podiceps grisegena)

Описание:

Дължина на тялото: 40 – 46 см. Размах на крилата: 77 – 85 см
Оперението на шията и горната част на гърдите е ръждивочервено, бузите и гърлото са пепелявосиви, горната част на главата е черна, а гърбът и крилaтa са тъмнокафяви.

Храна и местообитания:

Храни се с риба и други водни животни. Обитава сладководни водоеми с гъста водна растителност.

Гнездене:

Гнезди в плитки участъци на водоеми в близост до тръстикови масиви. Снася 3 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

У нас се среща основно в блатата по поречието на р. Дунав, Черноморското крайбрежие, Тракийската низина и западната част на Софийското поле.

Миграция и зимуване:

Зимува в Южна Европа и Средиземноморието. У нас през зимата е рядък. Пролетната миграция е през февруари-март, а есенната – през октомври-ноември.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, унищожаване на крайбрежната растителност, бракониерски отстрел, оплитане в рибарски мрежи, замърсяване на водите.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Голям гмурец.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Jankees Schwiebbe (www.birdphoto.nl).