Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Червеноглава сврачка

(Lanius senator)

Описание:

Дължина на тялото: 17 – 19 см. Размах на крилата: 25 – 30 см
Главата е тъмночервено-кафява с черна маска през очите и светла шия. Гърбът е черен с бели панели по крилата, а долната страна е бяла.

Храна и местообитания:

Храни се с бръмбари и други едри насекоми, гущери и мишевидни гризачи. Обитава горещи и сухи открити пространства с единични храсти и дървета.

Гнездене:

Гнездото е от трева, мъх и пера, разположено на храст. Снася 5 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

Често се среща в Източните Родопи, Сакар, Дервентските възвишения, Странджа, Тракийската низина, долините на Струма и Места. Има изолирани находища и в Дунавската равнина и Добруджа.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Интензификация на земеделието, прекомерна употреба на инсектициди, разораване на пасищата и премахване на храстовата растителност.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Червеногърба сврачка, белочела сврачка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).