Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Червеноглаво кралче

(Regulus ignicapilla)

Описание:

Дължина на тялото: 9 – 10 см. Размах на крилата: 13 – 16 см
Прилича на жълтоглавото кралче, но за разлика от него има голяма бяла надочна и тъмна презочна ивица. Темето е оранжево-червено, вратът отстрани е жълто-зелен.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. Обитава иглолистни гори в планините.

Гнездене:

Гнездото е от мъх и лишеи под клон на дърво. Снася 7 – 11 яйца, има 2 поколения годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

Среща се в Западните Родопи, Рила, Пирин, Витоша, Осоговска планина, Западна и Централна Стара планина.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, унищожаване и увреждане на местообитанията при горскостопански дейности.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Жълтоглаво кралче.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).