Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Червеногръдка

(Erithacus rubecula)

Описание:

Дължина на тялото: 12 – 14 см. Размах на крилата: 20 – 22 см
Дребна птица с кафяв гръб и ръждивооранжеви гърди. Коремът е бял. Младите са кафеникави с петна по гърдите, гърба и главата.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, паяци, червеи, плодчета и семена, които намира по земята. Обитава широколистни, смесени и иглолистни гори с богат подлес, както и паркове и градини в населените места с достатъчно дървета и храсти.

Гнездене:

Гнездото е куполовидно, направено от листа и трева сред гъста растителност. Снася 4 – 6 яйца, има 2 поколения годишно през периода април-август.

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна, с изключение на безлесните равнинни райони.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата птиците от планината слизат в по-ниските части на страната.

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане на подлеса в градските паркове и градини и на крайречната растителност.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Южен славей, сивогуша завирушка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).