Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Червеногушо коприварче

(Sylvia cantillans)

Описание:

Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 13 – 18 см
Мъжките са с оловносиви глава и гръб, гушата и гърдите са керемиденочервени, имат бял „мустак“. Женските са подобни на мъжките, но гушата и гърдите са светли с розов оттенък.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. Обитава сухи топли места с храсталаци, предимно от хвойна и драка и единични дървета.

Гнездене:

Гнезди ниско в гъсти храсти. Снася 3 – 4 яйца, има 2 поколения годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

У нас се среща основно в Източните Родопи и южните части на долините на реките Струма и Места. Има изолирани находища в Сакар, Западните Родопи и нос Емине.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Изсичане на храстовата растителност.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Голямо белогушо коприварче.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).