Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Червеногърба сврачка

(Lanius collurio)

Описание:

Дължина на тялото: 16 – 18 см. Размах на крилата: 24 – 27 см
Мъжките са с ръждивокафяв гръб и светъл корем, главата е сива с широка черна презочна ивица. Оперението на женските и младите е сходно: коремът е светъл с люсповидни петна, главата е сиво-кафява, гърбът и крилата отгоре са кафяви, като при младите те имат по-тъмни петна и щрихи.

Храна и местообитания:

Храни се с бръмбари и други едри насекоми, гущери и мишевидни гризачи. Обитава пасища и ливади с храсти и единични дървета, обработваеми земи със синори и ивици от храсти и дървета, сечища и разредени окрайнини на гори.

Гнездене:

Гнездото е от трева, мъх и пера, разположено на храст. Снася 5 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през май, а есенната – през септември-октомври.

Заплахи:

Интензификация на земеделието, прекомерна употреба на инсектициди, разораване на пасищата и премахване на храстовата растителност.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Червеноглава сврачка, белочела сврачка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu), ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).