Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Червенонога (вечерна) ветрушка

(Falco vespertinus)

Описание:

Дължина на тялото: 28 – 34 см. Размах на крилата: 65 – 76 см
Мъжките са с характерно тъмносиньо-сиво оперение и тъмно червени „гащи“ и подоопашие.
Женските са със светлоръждиви гърди, корем и подкрилия и напетнена долна страна на крилата и опашката. Младите отдолу са изцяло напетнени.

Храна и местообитания:

Храни се основно с едри насекоми, които често лови във въздуха. Ловува и дребни гризачи и птици. Обитава степи, пасища и обработваеми площи с ивици от дървета и храсти и групи дървета.

Гнездене:

Гнезди колониално по дървета. Заема изкуствени гнездилки. Снася 3 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

Видът е почти изчезнал от страната. През последните години единични колонии са регистрирани в Югоизточна България. Доскоро се е срещал предимно в Добруджа и Златията.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през септември.

Заплахи:

Интензификация на земеделието, прекомерна употреба на инсектициди, разораване и застрояване на пасищата и степите, безпокойство през периода на размножаване, бракониерски отстрел.

Природозащитен статус в България:

Критично застрашен.

Сходни видове:

Сокол орко, черношипа ветрушка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).