Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Червенушка

(Pyrrhula pyrrhula)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 22 – 26 см
Гърбът е сив, крилото, опашката и темето – черни. Мъжкият се различава от женската по червената долна страна на тялото. Женската тук е сиво-кафява. И при двата пола кръстът е бял.

Храна и местообитания:

Храни се основно със семена, пъпки и плодчета на различни растения и безгръбначни животни. Обитава иглолистни и смесени гори с обилен подлес.

Гнездене:

Гнездото е разположено на клони на гъсти храсти или дървета. Снася 4 – 7 яйца, има 2 поколения годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

У нас се среща в планините Рила, Пирин, Западни Родопи, Витоша, Осоговска планина, Централна и Западна Стара планина.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата извършва вертикални миграции и скитания.

Заплахи:

Унищожаване и увреждане на местообитанията при горскостопански дейности и сеч за изграждане на ски писти и друга туристическа инфраструктура.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Черешарка, обикновена кръсточовка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).