Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Черен бързолет

(Apus apus)

Описание:

Дължина на тялото: 17 – 18 см. Размах на крилата: 40 – 44 см
Изцяло черна птица с характерен за бързолетите сърповиден силует. Може да се сбърка с бледия бързолет, но за разлика от него черният има заострени върхове на крилете и при добро осветление се забелязва контрастът между второстепенните махови пера и останалата част на оперението.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, които улавя с клюн в полет. Обитава предимно населени места, но същото така и гори и скалисти райони.

Гнездене:

Гнезди колониално. Гнездата са в разнообразни кухини във фасади на сгради, но може да са и в скални цепнатини или дори в естествени хралупи или дупки на кълвач в големи стари дървета. Снася 2 – 3 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

Разпространение в България:

У нас се среща предимно в селищата в планинските и полупланинските райони и по Черноморското крайбрежие, но има и гнездови находища в равнините.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Унищожаване на гнездата при ремонт на сградите.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Блед бързолет, алпийски бързолет.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).