Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Черен кълвач

(Dryocopus martius)

Описание:

Дължина на тялото: 40 – 46 см. Размах на крилата: 67 – 73 см
Най-големият кълвач в България. Оперението му е изцяло черно, с изключение на главата. При мъжките челото и темето са червени, докато при женските само задната част на темето е червена. Клюнът е светъл с тъмен връх.

Храна и местообитания:

Храни се с ларви и възрастни на насекоми, които издълбава от кората на дърветата, но понякога се храни и на земята. При липса на друга храна яде и семена на дървета. Обитава стари широколистни (особено букови), смесени и иглолистни гори от морското равнище до горната граница на гората. Понякога гнезди и в обширни градски паркове със стари дървета (Борисовата градина в София). През зимата се среща и в паркове и градини в населените места.

Гнездене:

Гнезди в хралупи на дървета, които сам си издълбава. Отворът на дупката е значително по-голям от този на другите кълвачи и е с овална форма. Снася 4 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

У нас се среща предимно в Стара планина, Рила, Пирин, Родопите, Странджа, но също така и в равнинни и крайречни гори на Лудогорието, Добруджа и покрай р. Дунав.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През есента и зимата скита и може да бъде видян в райони, където не гнезди, включително в селищата.

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане на старите гори, премахване на мъртвата дървесина, изсичане на крайречните гори.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Зелен кълвач.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).