Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Черешарка

(Coccothraustes coccothraustes)

Описание:

Дължина на тялото: 16 – 18 см. Размах на крилата: 29 – 33 см
Клюнът е голям и масивен, има черна предочна ивица и черно гърло. Главата и коремът са ръждивокафяви, а гърбът е по-тъмнокафяв. На върха на опашката има бял кант, а по крилете – бели петна, които се виждат ясно и в полет.

Храна и местообитания:

Храни се основно със семена на дървета (череша, вишна, слива, клен, габър, бряст, салкъм и др.). Обитава широколистни и смесени гори, паркове и градини в населените места.

Гнездене:

Гнезди по дървета. Снася 4 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода април-май.

Разпространение в България:

Среща се в по-голямата част на страната, отсъства в обширните иглолистни гори и безлесните планински и равнинни райони.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане на крайречните гори и групи дървета в равнините и населените места.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Червенушка, обикновена кръсточовка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).