Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Черна каня

(Milvus migrans)

Описание:

Дължина на тялото: 61 – 72 см. Размах на крилата: 140 – 165 см
Най-характерните белези са клиновидно врязаната сива опашка и светлите „прозорци“ от долната страна на крилата. При разперена опашка врязването е по-слабо изразено и опашката изглежда равно отсечена.

Храна и местообитания:

Храни се с гризачи, влечуги, земноводни, насекоми и мърша. Обитава гори и групи дървета сред пасища и обработваеми земи и в близост до реки и други водоеми.

Гнездене:

Гнезди по дървета. Снася 2 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юни.

Разпространение в България:

У нас се среща основно в югоизточната част на страната – Източните Родопи, Сакар, Дервентските възвишения, Западна Странджа и Тракийската низина. Има отделни находища и в Добруджа, Лудогорието и Дунавската равнина.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-май, а есенната – през август-октомври.

Заплахи:

Изсичане на крайречните гори, залагане на отровни примамки за борба с наземни хищници, прекомерна употреба на пестициди в земеделието, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Червена каня, тръстиков блатар, малък орел.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).