Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Черна качулата потапница

(Aythya fuligula)

Описание:

Дължина на тялото: 40 – 47 см. Размах на крилата: 65 – 72 см
Мъжките са с черно оперение с бели страни на тялото. Женските са кафяви с по-тъмен гръб. И при двата пола има качулка, но тя е по-голяма при мъжките.

Храна и местообитания:

Храни се основно с водни безгръбначни животни. Обитава по-дълбоки езера и блата с богата водна растителност. През зимата се среща и в морски заливи.

Гнездене:

Гнезди на земята в близост до вода. Снася 8 – 11 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

Разпространение в България:

Единични двойки гнездят в Булгаските влажни зони и поречието на р. Дунав. През зимата е многобройна по Черноморието и големите вътрешни водоеми.

Миграция и зимуване:

Мигриращ и зимуващ вид. У нас зимуват индивиди от Северна Европа. Пролетната миграция е през февруари-април, а есенната – през октомври-ноември.

Заплахи:

Пресушаване и деградация на влажните зони, замърсяване на водите, безпокойство през периода на размножаване и зимуване, отстрел.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Планинска потапница, кафявоглава потапница (женска).

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Николай Петков (www.naturephotos.eu).