Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Черношипа ветрушка (Керкенез)

(Falco tinnunculus)

Описание:

Дължина на тялото: 31 – 37 см. Размах на крилата: 67 – 78 см
Най-широко разпространеният сокол в България. Често ловува, като увисва във въздуха. Опашката е дълга, крилата са остри с тъмни краища, гърбът е червено-кафяв с тъмни петна. При мъжките опашката е изцяло сива с черен кант на края, докато при женските е с тъмни ивици. И двата пола са светли отдолу с по-тъмни щрихи. Ноктите са черни.

Храна и местообитания:

Храни се гризачи (предимно полевки), насекоми и дребни птици. Обитава открити пасища, ливади, обработваеми земи в близост до скални масиви, ивици от дървета или самотни дървета. Среща се и в градска среда, където гнезди по високи сгради в близост до паркове, градини и други незастроени площи.

Гнездене:

Гнезди в скални ниши, по дървета в гнезда на вранови птици, по стълбове от електропреносната мрежа и по високи сгради. Снася 4 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юли.

Разпространение в България:

Намаляващ вид в много части на Европа. У нас е разпространен в цялата страна, включително във високопланинската безлесна зона. Отсъства само в обширни горски масиви без открити площи.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Интензификация на земеделието и използване на отрови срещу гризачи, безпокойство през периода на размножаване, бракониерски отстрел.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Белошипа ветрушка, малък сокол, малък ястреб.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).