Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Чухал

(Otus scops)

Описание:

Дължина на тялото: 19 – 21 см. Размах на крилата: 47 – 54 см
Среща се предимно в разредени гори и градски паркове. Малко по-дребен от домашната кукумявка със сиво-кафяво петнисто оперение и къси „уши“. Труден за наблюдение, най-често се регистрира по характерното обаждане.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми. Обитава основно широколистни гори, паркове и градини в населените места.

Гнездене:

Гнезди в хралупи на дървета и в кухини на сгради и стълбове от електроразпределителната мрежа. Снася 4 – 5 яйца, има едно поколение годишно – периода април- юни.

Разпространение в България:

Има петнисто разпространение в цялата страна, но с по-висока плътност в Южна България и по Черноморието. Отсъства от високите части на планините.

Миграция и зимуване:

Зимува в най-южните части на Европа и в Африка южно от Сахара. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през септември.

Заплахи:

Изсичане на старите хралупести дървета, прекомерна употреба на инсектициди.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Обикновена кукумявка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Евгени Стефанов.