Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В периода 22–29 август доброволци ще се съберат за пореден път на лагер в близост до Атанасовско езеро, за да допринесат към дейностите на БДЗП, свързани с подобряването на местата за гнездене и почивка на птиците.

Основните цели на природозащитен лагер „Атанасовско езеро“ са:

– да се поддържат и подобряват местата за почивка и гнездене в езерото и околните влажни зони, важни за птиците;

– да въвлече и запознае доброволците със заплахите за птиците и влажните зони, създавайки повече посланици на природозащитните проблеми.

По време на бригадата доброволците ще се включат в комбинация от практически и образователни дейности.

Тази година задачите, които си поставяме, са:
 • Извършване на поддържащи дейности на съществуващите изкуствени острови за гнездене и почивка на птици. Тези съоръжения са построени от доброволци в рамките на предходни бригади и имат изключително важна функция за някои видове птици в езерото. На тях ежегодно гнездят различни видове рибарки и дъждосвирци. Извън гнездовият период островите се ползват за нощувка и почивка от къдроглавите пеликани. Основният фокус тази година ще бъде ремонтирането на насипните острови в южните солници на Атанасовско езеро, които са едно от най-предпочитаните места за почивка и нощувка на къдроглавите пеликани. Те осигуряват безопасно и спокойно място за кацане на до 150 пеликана на вечер. Участниците в лагер „Атанасовско езеро“ ще имат възможност да се запознаят от „първа ръка“ с тези важни за птиците съоръжения и да допринесат за тяхното съществуване в бъдеще.
 • Извършване на теренни проучвания на птиците в езерото, успоредно с дейностите по островите. Всеки ден два екипа, водени от опитни орнитолози, ще наблюдават птиците в района на езерото. Единият екип ще проучва есенната миграция на реещите птици (щъркели, пеликани, жерави, грабливи птици) от стационарна точка близо до лагера. Това е най-традиционната дейност на лагера, която се извършва още от първите му издания преди 40 години. Основният вид птица, която мигрира по това време на годината, е белият щъркел, а рекордният брой преминаващи на ден индивиди достига 70 000.
  • Единият екип ще проучва есенната миграция на реещите птици (щъркели, пеликани, жерави, грабливи птици) от стационарна точка близо до лагера. Това е най-традиционната дейност на лагера, която се извършва още от първите му издания преди 40 години. Основният вид птица, която мигрира по това време на годината, е белият щъркел, а рекордният брой преминаващи на ден индивиди достига 70 000.
  • Вторият екип ще извършва проучване на водолюбивите птици в езерото. По време на миграция Атанасовско езеро е важна спирка за почивка и хранене на огромно разнообразие от видове. Доброволците ще могат да наблюдават групи от десетки хиляди птици, включващи различни видове чайки, дъждосвирци, патици, чапли и много др. Следенето на числеността на птиците, както и местата за хранене и почивка, които използват, е ключова информация за тяхното опазване. Участниците в лагер „Атанасовско езеро“ ще имат възможност да помогнат за извършването на тези изследвания и да натрупат опит в разпознаването и преброяването на различни видове птици.

Наблюдение на птици, © Димитър Градинаров

 • Дейности в защитена местност „Пода”. Участниците в лагера ще имат възможност да посетят защитената местност и посетителския център на БДЗП – ПЗЦ „Пода”, едно от най-богатите на орнитологично разнообразие места в страната. В рамките на лагера ще се извършат множество дейности, свързани с подобряване на местообитанията за гнездене и хранене на птици в защитената местност, както и поддръжка на посетителския център.
 • Дейности, извършвани в партньорство с Българска Фондация Биоразнообразие. Възстановяване на водни растения (морска рупия) за пречистване на водите в езерото. Ремонт на Пътеката на саблеклюна: косене, събиране на дъски, поправяне на наблюдателница с дъските. Провеждане на анкета за социално-икономическото въздействие на проект „Лагуната на живота“, който се изпълнява от БФБ в Атанасовско езеро.

Условия за участие в „Атанасовско езеро“ 2021

 1. Попълнен формуляр за участие.

Краен срок: 1 август. Само одобрените кандидати ще получат потвърждение по електронна поща не по-късно от 5 август.

 1. Платена такса за участие.

Таксата за участие е 100 лв. при участие за целия период на лагера. Ако се запишете за непълен период, таксата е 30 лв. за ден. Събраните средства ще бъдат използвани, за да компенсират част от разходите, свързани с нормалното протичане на лагера, както и за финансирането на бъдещи природозащитни дейности в Бургаските езера. Таксата се заплаща на място в лагера от одобрените участници.

 1. Актуална туристическа застраховка за периода на лагера.

Одобрените кандидати ще бъдат допуснати до лагера само с документ, доказващ, че са застраховани срещу злополука и болест в периода на присъствието им в лагера.

 1. Лица под 18 години ще бъдат допуснати до лагера само с пълнолетен настойник.

Палатковият лагер, Архив БДЗП

Предимство при избора ще имат кандидати, които:

 • са заявили участие за целия период на лагера;
 • имат изявен интерес към опазването на птиците и биоразнообразието (участие в природозащитни и образователни дейности, доброволчески дейности, обучения, завършено или текущо образование в сферата на природни науки и др.)
 • имат опит в дейности, включващи физически труд или работа с инструменти и др.

Местата са ограничени и в лагера ще бъдат допускани едновременно не повече от 60 души.

В периода на природозащитната бригада Българско дружество за защита на птиците осигурява:

 • храна три пъти дневно (закуска, обяд и вечеря) – от първия ден вечерта (22-ри август) до последния ден сутринта (29-и август);
 • настаняване в палатков лагер (с палатка на участниците);
 • ползване на баня веднъж дневно в „Черноморски солници” АД;
 • дневна обучителна програма за разпознаване на птици;
 • вечерна образователна програма под формата на презентации;
 • участие в организирани дейности за подобряване на местообитанията на птиците в Атанасовско езеро;
 • участие в организирани дейности за подобряване на местообитанията на птиците в ЗМ Пода.

Очакваме ви!

© Димитър Градинаров

________________

„Атанасовско езеро е разположено непосредствено до град Бургас и е част от изключително богат на птици комплекс от влажни зони. От 1906 г. езерото е напълно превърнато в солници. Въпреки силно променения си от човешка дейност облик, Атанасовско езеро е най-богатото на птици място в България с впечатляващия списък от 333 вида, установени на територията на езерото.

Езерото е важна спирка по време на миграция и зимуване на световнозастрашени видове, като къдроглав пеликан, червеногуша гъска и малка белочела гъска. През гнездовия период езерото поддържа най-големите популации в страната на гнездящи саблеклюни, морски дъждосвирци, дебелоклюни рибарки и бели ангъчи. Разположено на миграционния  път на птиците Via Pontica, Атанасовско езеро се намира в района на тесен фронт на миграция, където се концентрират хиляди мигриращи бели щъркели, розови пеликани, малки кресливи орли, вечерни ветрушки и др. По-голямата територия на езерото е поддържан резерват.“

Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се извършват в рамките на проект „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.