Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Натура 2000

Натура 2000

Какво е Натура 2000?

Натура 2000 е мрежа от защитени зони в Европа, създадени в съответствие с Директивата за природните местообитания от 1992 г.

Целта на Натура 2000 е да гарантира запазването на най-ценните и застрашени от изчезване природни местообитания и естествено срещащи се видове животни и растения.

Натура 2000 включва:

зони под специална защита, определени от страните членки на Европейския съюз (ЕС), съгласно Директивата за природните местообитания;
специално защитени зони, определени в Директивата за защита на птиците от 1979 г.
Създаването на Натура 2000 отговаря на задълженията на ЕС, поети в рамките на Конвенцията на ООН за опазване на биологичното разнообразие.
© Спас Узунов/Пода от птичи поглед

Защитени зони за птиците

Територии за опазване на видовете птици, които изискват специални природозащитни мерки за своите местообитания на територията на ЕС. Обявяват се за видове, които са застрашени от изчезване, уязвими от промените на местообитанията им, редки или поради спецификата на местообитанията им, изискват особено внимание и по тази причина са включени в Приложение 1 на Директивата. Защитени зони се обявяват и за мигриращите видове птици, които не са включени в Приложение 1, с цел опазване на важните за тях места по време на гнездене, миграция, линеете или зимуване. Специално внимание се обръща на влажните зони с международно значение по Рамсарската конвенция.

© Богдан Боев/Кокилобегач
© Борислав Христов - Малка бяла и нощна чапли

Защитени зони за птиците в България

У нас се прилагат за 110 вида, включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Към тях се отнасят и 76 незастрашени мигриращи вида птици, описани в специална инструкция, одобрена от Националния съвет по биологично разнообразие.

У нас са обявени 120 защитени зони за птици.

Защитени зони за местообитанията

Територии, в които се прилагат действия за опазване и възстановяване на благоприятния природозащитен статус на срещащите се в тях природни местообитания и/или на видове растения и животни, различни от птиците. Зоните се обявяват за застрашените на територията на ЕС местообитания, описани в Приложение 1 на Директивата. Допълнително внимание се обръща на приоритетни местообитания, като крайбрежни лагуни, заливни гори и др., които са определени като строго защитени. Защитени зони се обявяват и за видове растения и животни, различни от птиците, които са застрашени, потенциално застрашени, редки или ендемични (срещащи се само на определено място). Описани са в Приложение II на Директивата. На приоритетните видове се отделя допълнително внимание.

Защитени зони за местообитанията в България

В приложение 1 на ЗБР са описани 88 типа местообитания, 26 от които приоритетни.

Съответно в Приложение 2 на ЗБР са включени 25 вида бозайници, 10 вида земноводни и влечуги, 25 вида риби, 36 вида безгръбначни животни и 20 вида растения. У нас са обявени 234 защитени зони за местообитанията.

Защитени зони за птиците и местообитанията заедно:

Изграждат Натура 2000 като функционално единна мрежа. Всяка зона има значение, както като отделно място, така и като неразделна част от мрежата.

Управляват се с цел опазване на биологичното разнообразие.
За всяка една зона се определят най-подходящите природозащитни мерки и механизми на ползване на природните ресурси.

Защитените зони за птиците и местообитанията поотделно:

Представляват различни правни единици. За обявяването им и осигуряването на целостта им са приложими различни правила, постановени в двете Директиви. Затова се разглеждат отделно, въпреки че формират единната мрежа Натура 2000.

Страните членки на ЕС имат свобода при определянето на специално защитените зони, докато в одобряването на списъка на зони под специална защита Европейската комисия има определена решаваща роля.

Защо е необходима Натура 2000?

Натура 2000 има за цел да осигури дългосрочно съществуване на защитените местообитания и видове. Натура 2000 трябва да гарантира, че разпространението, числеността (или площта) и състоянието им няма да се влошат оттук насетне.
За местообитания и видове, за които се знае, че са в много лошо състояние – тези показатели трябва да се подобрят.

Как се постига опазването чрез Натура 2000?

По два начина:

чрез активно управление – целенасочени поддържащи и/или възстановителни дейности в защитените зони, които са пряко свързани с опазване на видовете и местообитанията;

чрез ограничаване на дейностите, вредни за тези видове и местообитания и насърчаване на такива, които не ги увреждат.

Има ли ограничения в защитените зони?

Специфични са за всяка една зона. Ограниченията биха могли да се обобщят така:

не се допуска замърсяване и разрушаване на местообитанията;
не се извършват дейности или проекти, които ще доведат до влошаване или унищожаване на местообитанията и до увреждане на видовете;
не се позволява значимо безпокойство на птиците и другите животни;
ползването на ресурсите се осъществява съгласно плановете за управление.

Директивите не поставят конкретни ограничения за дейности в защитените зони. Те изискват постигане на резултат – опазване на видовете и местообитанията. Всяка страна сама решава по какъв начин точно да постигне резултата, което може да включва ограничения, забрани или условия, постановени със заповеди за обявяване и/или планове за управление. Няма предварителни забрани, вменени със закон, върху нови дейности или инвестиционни проекти в защитените зони от Натура 2000. Всеки конкретен случай извън ограниченията, посочени в заповедите за обявяване на зоните, се разглежда поотделно чрез процедура за оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Натура 2000 и хората

Екологичната мрежа е насочена към съхраняване на традиционните взаимоотношения между човека и природата. Дейности, които не увреждат застрашените местообитания и видове, не са ограничени в защитените зони, дори може да са финансово стимулирани, например:

паша (за опазване на сухоземните костенурки, лалугера, храсталаци и естествени пасища);
косене на ливади (за опазване на ливадния дърдавец);
малки земеделски градини.

Натура 2000 цели подпомагане на устойчивия туризъм – селски, познавателен, културен и т.н.

© Св. Спасов

Натура 2000 и мрежата от защитени територии. Да или не?

Натура 2000 не е система само от резервати, в които е изключена всякаква човешка дейност. Въпреки че мрежата обхваща и природни резервати и други типове защитени територии, по-голямата част от земите в защитените зони са частна собственост и чрез включването им в Натура 2000 се гарантира устойчивото им екологично, икономическо и социално управление.

В България в Натура 2000 са включени много защитени територии. Те запазват режимите си, постановени със закон и заповед за обявяване. С приоритет са включени също територии, определени като международно значими по силата на общоприети критерии – Орнитологично важни места, ботанически важни места, Корине места, биосферни резервати и Рамсарски обекти.

Около 20% от територията на защитените зони за птици у нас попадат в защитени територии, но само 9% са под строга защита.

© Св. Спасов/Розово фламинго

Как се избират защитените зони от Натура 2000?

Изборът се базира изцяло на научни критерии, като например численост (брой двойки или индивиди) и плътност (брой двойки на единица площ) на дадените видове, както и екологичното качество и площта на природните местообитания, намиращи се в тези зони. Страните членки на ЕС избират по собствена експертна преценка териториите за включване в Натура 2000. В България има приета Инструкция за определяне на защитени зони по Директивата за птиците, която включва стандартните критерии, прилагани на територията на ЕС. Двете Директиви са интегрирани в нашето законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие.

© Св. Спасов/Розово фламинго

Каква част от своята територия страните членки трябва да включат в Натура 2000?

Това зависи от биологичното разнообразие на различните региони. Например, ако в дадена страна има голямо разнообразие на видове и съответно голям брой места, обитавани от тези видове, логично е размерът и броят на тези защитени зони да съответства на това богатство на биологични видове.
Страната ни е от най-богатите на биологично разнообразие в Европа.
У нас най-ценните за птиците места (Орнитологично важни места) обхващат около 23,6% от територията на страната, като цялата им площ 23,1% е включена в Натура 2000.

Защитените зони по Директивата за местообитанията обхващат 30,3% от територията на страната. Двата вида защитени зони се припокриват в значителна степен, обхватът на мрежата Натура 2000 е 34,9% от територията на България. Натура 2000 включва и крайбрежна морска акватория с площ 2821,35 км² , също важна за опазване на застрашени видове и местообитания.

© Св. Спасов/Розов пеликан

Кой управлява защитените зони от Натура 2000?

Всяка страна членка създава орган за управление на мрежата Натура 2000. Когато обаче става дума за морски райони, където управлението може да включва регулиране на риболова, по-подходящо е управление на ниво ЕС. За това Европейската комисия насърчава изработването на планове за управление.

У нас управлението е ангажимент на собственици и ползватели чрез прилагането на разработени планове за управление. Управлението ще се координира и контролира от МОСВ. По закон плановете за управление не са задължителни за Натура 2000, но от гледна точка на правилното управление и гарантиране на устойчивостта и ползите, както за биологичното разнообразие, така и за хората, е важно такива планове да се разработват и прилагат. У нас са разработени планове за управление само за 11 защитени зони за птици, но предстои мащабно разработване на такива планове за всички зони от Натура 2000.

Завършена ли е мрежата Натура 2000 у нас?

В голяма степен – да. Пред нас стои предизвикателството да се определят защитени зони за птиците в акваторията на Черно море. Въпреки че за много защитени зони и днес имат морска акватория, са необходими допълнителни научни проучвания на морските птици, за да се установят най-важните за тях места в морето. Това може да доведе до разширяване на съществуващите защитени зони в морската им част или до определяне на нови територии.

Как се финансира Натура 2000?

Финансовото обезпечаване на опазването на Натура 2000 е отговорност на държавата и на собствениците и ползвателите на земи в Натура 2000. ЕС подпомага финансово опазването на Натура 2000, като предоставя финансова помощ чрез следните програми:

Оперативна програма „Околна среда“ – финансира разнообразни проекти, включващи подпомагане на природозащитна инфраструктура, възстановителни дейности, подобряване на местообитанията и др.

Програма за развитие на селските райони – подпомага пряко фермерите – собственици и ползватели на земеделски земи за осъществяване на природосъобразно земеделие и управление на земите в Натура 2000 съобразно целите на защитените зони.

Програма за рибарство и аквакултури – подпомага рибовъдни дейности, съобразени с целите на опазване на Натура 2000.

Програма за рибарство и аквакултури – подпомага рибовъдни дейности, съобразени с целите на опазване на Натура 2000.

Програмата LIFE, която финансира пряко широк спектър природозащитни дейности, насочени към опазване на застрашените видове и местообитания в Натура 2000, като включва и образователни и информационни дейности в тази сфера.
И Приоритетната рамка за действие за Натура 2000 дава възможности за по-гъвкаво и по-обхватно финансиране на дейностите за опазване на мрежата при по-ефективно разпределяне на наличните фондове.

Още за Натура 2000…

Може да бъде намерено на интернет страницата на Европейската комисия.

У нас на на интернет страницата на МОСВ.

Подробна информация за защитените зони от Натура 2000 и други важни документи може да се намери в информационната система за Натура 2000.

Информация за многообразието на природозащитни дейности в Натура 2000, финансирани по програма LIFE може да се намери в базата данни на програмата.