Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Нашата позиция

В тази секция представяме официалната позиция на БДЗП по актуални природозащитни въпроси. Тук ще намерите и наши писма, становища и жалби, изпращани до различни институции.

Становище относно Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗИДЗНИ), приет от Народното събрание (НС) на 19 април 2024 г.

Становище относно Проект на Закон за енергията от възобновяеми източници в морски пространства от 14.12.2023

Становище от БДЗП относно Интегриран план за управление на защитена зона SCI BG0000573 „Комплекс Калиакра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна,и защитени зони SPA BG0002051 „Калиакра“ и SPA BG0002097 „Белите скали“ за опазване на дивите птици – 28.8.2017 г.
Становище от БДЗП и коалиция „За да остане природа в България“

Възражение срещу Инвестиционно предложение: за „Изграждане и експлоатация на вятърен енергиен парк в землището на с. Добротич, община Вълчи дол, обл. Варна

Приложения към Становище на БДЗП относно: Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027

Становище на БДЗП относно: Проект на Стратегия за биологичното разнообразие в Република България 2050

Становище на БДЗП относно: Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027

Позиция на БДЗП относно: Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027

Позиция на БДЗП за Проект на Национален план за възстановяване и устойчивост на Р България 20.07.2021

Позиция на БДЗП за развитието на възобновяемите енергийни източници в България в условията на ускорени климатични промени и необходимост от енергийна независимост

Становище на БДЗП за Проект на ПМС за изменение на Наредба за ползването на повърхностните води 03.09.2021

Позиция на БДЗП относно Обществени консултации на Проектозакон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие – 5.02.2019 г.

Становище от БДЗП относно Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и Доклад за оценка на съвместимост на Инвестиционно предложение „Подобряване на трасета на ЛОТ 3.2 на АМ „Струма“ – 18.09.2017 г.
Становище – концесия Пирин – 11.12.2017 г.

Становище на БДЗП относно Проект на ПМС за изменение на Закона за водите 03.09.2021

Становище на БДЗП относно заседналия кораб при Камен бряг

Становище от БДЗП относно Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, публикуван за обществено обсъждане – 7.02.2019 г.
Становище от БДЗП относно Доклад за оценка на съвместимостта на Общо устройствен план на община Шабла за имоти, попадащи в устройствени зони на Плана – 11.01.2018 г.

Позиция на БДЗП относно Разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Националната приоритетна рамка за Натура 2000 – 27.02.2017 г.

Становище от БДЗП относно Доклад за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение: „Укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстен път до изградения шлюз в източния край на гр. Пловдив” – 19.10.2018 г.
Концепция и подход за управление на Натура 200 в България, Позиция на БДЗП – 07.2017 г
Позиция на БДЗП относно Разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Националната приоритетна рамка за Натура 2000 – 13.03.2017 г.
Становище от БДЗП относно Разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Националната приоритетна рамка за Натура 2000 – 15.07.2017 г
Приложение 7 Анализ на описанието в раздел 6.1 на ИПУ
Становище от БДЗП относно Доклад за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение: „Укрепване и социализация на речното корито на р. Марица“ – 21.09.2018 г.