Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Българско дружество за защита на птиците търси ново попълнение за екипа си – мотивиран и енергичен човек за развитие на бизнес партньорства.

Българското дружество за защита на птиците е най-старата гражданска и най-голямата природозащитна организация в България. БДЗП работи за опазване на дивите птици, важните за тях места и местообитания. Ние защитаваме правото на съществуване на дивата природа, като по този начин допринасяме и за устойчиво ползване на природните ресурси и благосъстоянието на хората.

БДЗП е членска организация и е част от световната мрежа от природозащитни организации BirdLife International.

ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА И ОТГОВОРНОСТИ

Отговорник Бизнес развитие отговаря за разработването и прилагането на Стратегия на БДЗП за развитие на природосъобразен бизнес. Тя/той съдейства за въвличането на бизнеса в инициативи по опазване на природата като разработва публично – частни партньорства и продукти между бизнеса и БДЗП.

Основните задачи на длъжността включват:
 1. Съдейства за установяване на сътрудничество между БДЗП и природосъобразни бизнеси.
 2. Съставя и поддържа база данни на бизнесите, свързани с природа и култура в България. Организира срещи с избраните бизнеси, за да се идентифицират потенциални възможности за сътрудничество.
 3. Изготвя списък с контакти на местни селскостопански производители и винопроизводители от райони в България, богати на биоразнообразие. Идентифицира приоритетни бизнеси за  създаване на партньорства и съвместни продукти (вкл. брандове със защитени видове) и маркетинг, базирани на дивата природа.
 4. Разработва привлекателен и отличим имидж на новите партньорства между местни бизнеси и БДЗП, на новите брандове със защитени видове, и ги рекламира;
 5. Съдейства за подобряване на маркетинга на продуктите предлагани от БДЗП – значки, книги, хранилки, образователни материали.
 6. Съдейства за набиране на средства за природозащитните дейности на БДЗП чрез публично-частни партньорства, дарителство и организация на съвместни инициативи с бизнеса.
 7. Създава мрежа от партньорски бизнеси, които биха могли да разпространяват материалите на БДЗП срещу дарителство. Отговаря за поддържане на редовна връзка с тези бизнеси и зареждането им с материали.
 8. Разработва и прилага пилотно концепцията „100.те национални орнитологични обекта“ – вкл. списък на обектите, визуализация/ брандинг, разработване на уеб страница, обособяване на обекти на терен, реклама и промоция, продукти, Съвет на инициативата и др.

КЛЮЧОВИ КВАЛИФИКАЦИИ И УМЕНИЯ

 • Университетска степен по връзки с обществеността, икономика, бизнес администрация и управление, маркетинг, туризъм или в други подходящи области, включително свързани с природата.
 • Познаване на различни бизнес сектори.
 • Отлични комуникационни умения.
 • Проактивност и способност за самостоятелна работа.
 • Добри умения за управление на времето и способност за управление на приоритетите.
 • Отлични умения за установяване и поддържане на междуличностни отношения.
 • Опит в комуникацията на различни нива (национално и местно) и с различни аудитории.
 • Добри организационни умения и силно чувство за отговорност.
 • Отлични презентационни умения.
ПРЕДИМСТВА ПРИ КАНДИДАТСВАНЕ
 • Владеене на английски език.
 • Интерес към дивата природа.
 • Най-малко три години професионален опит.
 • Професионалният опит или преминати обучения в областта на опазването на природата.
 • Способност за изготвяне на бизнес планове и инвестиционни предложения.
 • Познания по графичен дизайн
 • Валидна шофьорска книжка.
 • Възможност за често пътуване.

ЗАЕТОСТ/ ЗАПЛАЩАНЕ  

Дългосрочен ангажимент, работа на трудов договор. Възможност за работа на пълен или непълен работен ден. Възможност за работа в офис/ дистанционно.

Заплащането е в съответствие с опита на кандидата, като може да варира в диапазона 1700 – 2300 лева/ нето.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ
 • Интересна и предизвикателна работа с възможност за развитие.
 • Възможности за изява чрез нови идеи, проекти, добри практики.
 • Опитен екип и много добра работна среда.
 • Възможност за работа от вкъщи.
 • Възможност да допринесете за каузата на природозащитна организация.

Ако смятате, че сте подходящи за позицията, моля изпратете ни автобиография и кратко мотивационно писмо на , в срок до 11.09.2023 г. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.