Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Михаил Илиев/БДЗП

В последната година БДЗП осъществи специализирани дейности по проект „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis,  Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)“. Проекът е финансиран по процедура ОП „Околна среда 2014-2020“ с бенефициент община Шабла.

Дейностите, които планирахме и изпълнихме основно в Приморска Добруджа, са от различен характер – акустично и анкетно проучване на ловната активност в района на Дуранкулашкото езеро и Шабленския езерен комплекс, анализ на телеметрични данни за придвижванията на вида, анкетно проучване сред земеделски производители за наличие на щети от гъски и използване на релевантни агроекологични мерки, проучвания за наличие на тежки метали и пестициди в екскременти, почви и растителна маса в избрани райони, организиране на международни срещи със специалисти и експерти по гъските, изготвяне и отпечатване на определител за ловци и помагало за учители.

Снимка: © Михаил Илиев/БДЗП

По отношение на анализа на телеметрични данни проучванията се извършиха в две направления – установяване на миграционните пътища и определяне на т.нар. „тесни места“ в жизнения цикъл по целия съвременен ареал на вида; анализ на локалните придвижвания и взаимовръзки между места за нощувка и тези за хранене и състоянието на хранителната база. Поради относително ниската численост на червеногушите гъски в Приморска Добруджа в последните пет години, по второто направление в анализа бяха включени текущи и по-стари данни данни за периода след 2011 г.

За проучване на ловна активност в района на крайбрежните езера по време на ловния сезон на водоплаващ дивеч бяха използвани специални звукозаписващи устройства, които отчитат броя на изстрелите в определени зони. В допълнение бяха проведени съвместни патрули със служители на РДГ за превенция на нарушения на ловното и екологичното законодателство, анкети сред ловци и анализ на официалните данни за брой разрешителни и брой отстрелян дивеч за тригодишен период в района на община Шабла. Резултатите от този компонент бяха представени на работна среща с представители на ловната общност, домакинствана от ДЛС Балчик.

Снимка: © Михаил Илиев/БДЗП

Важно беше проучването за натрупване на тежките метали и пестициди. То повтаря предходно подобно изследване, надграждайки с взимане и анализ на проби не само от Приморска Добруджа, а и от други важни за зимуващите гъски райони като Свищовско-Беленската низина и Големия остров край Браила, Румъния. Получените след анализа на пробите стойности на редица показатели са сравнени между различните райони на пробовземане.

Снимка: © Михаил Илиев/БДЗП

„Помагалото за ловеца – птици“ е определител джобен формат, който чрез рисунки и текст описва в детайли белезите на ловни и сходни на тях защитени видове птици, дава информация за дневни норми, срокове на ловуване на всеки ловен вид и др. Помагалото за учители е предназначено за използване в училищна среда и цели популяризиране на вида и повишаване на знанията на учениците за неговото опазване. И двете помагала се разпространяват безплатно сред заинтересовани лица.

Снимка: © Михаил Илиев/БДЗП