Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

©Andras Kovacs/RaptorImages

Свещената птица

Царският орел е почитан като свещена птица, защото народът ни смятал, че прогонва буреносните облаци и спасява реколтата. И до днес в някои краища на България вярват, че ако царският орел бъде убит или някой му посегне, голяма беда ще сполети хората. Народното му име е кръстат“ орел – при полет белите петна на крилете му, наподобяващи генералски еполети, и светлата глава напомнят на кръст.

Царският орел е една от най-редките птици в България и по света. В миналото е бил сред най-разпространените грабливи птици у нас. Днес популацията му наброява едва 35 двойки. Повечето от тях са останали в Югоизточна България, като най-много са в Сакар.

© Св. Спасов/Царски орел
© Св. Спасов

Орелът близо до хората

Царският орел предпочита хълмисти и равнинни райони, където гористи места или групи дървета се редуват с открити пространства – пасища, селскостопански площи, пустеещи земи. За гнездене използва единични или групи високи дървета, растящи покрай реки, често в непосредствена близост до селища, пътища и обработваеми площи.

© Св. Спасов

Силно привързан към дома

Царският орел е моногамен вид. Двойката е силно привързана към гнездото си и някои гнездови територии са заемани от царски орли в продължение на много години. Минималното разстояние между гнезда на различни двойки е 4700 м. Брачните игри на двойките царски орли са много красиви. При тях птиците се издигат във въздуха и след това рязко пикират със свити крила.

Гнездото, което достига размери от 1,2 до 2,2 метра и тегло до 200 кг, се изгражда от двете птици. За направата му те използват сухи клони. Често двойките имат повече от едно гнездо, като използват едното, а другите са резервни. Дърветата, използвани за гнездене, са основно хибридни тополи, различни видове дъб и в редки случаи бял бор, обикновен бук и салкъм.

Във втората половина на март и началото на април женската снася обикновено 2, а по-рядко 1 или 3 яйца. По изключение са известни и мътила от 4 яйца. Мъти основно женската, а мъжкият я сменя, колкото тя да се нахрани или ѝ носи храна в гнездото. Храненето на малките се извършва основно от женската, а мъжкият е отговорен за доставянето на храната. Малките напускат гнездото през втората половина на юли и началото на август. Известно време те се връщат за нощуване в него или остават наоколо, като родителите продължават да ги хранят и ги обучават как да ловуват.

Птиците остават в гнездовия си район до втората половина на септември – края на октомври. След това младите птици се отправят на миграция, като достигат до Турция, Израел, Сирия. Възрастните птици са постоянни и зимуват тук, тъй като са опитни ловци и за разлика от младите могат да си набавят плячка дори и през студените месеци.

© Andras Kovacs/RaptorImages/Царски орли

Менюто на орела

Основната храна на царския орел в България е таралежът. Следва лалугерът, заекът, полевките и други. Като неспециализиран хищник той има разнообразно меню, включващо над 150 вида животни. През зимата се засилва делът на врановите птици и мършата. Понякога царският орел отнема плячката, уловена от други грабливи птици. Това поведение е особено характерно за младите царски орли, които нямат достатъчно опит в ловуването.

© Богдан Боев/Таралеж
© Св. Спасов/Европейски лалугер

Възстановяване и устойчиво управление на пасищата

Съвместно с наши партньори – фермери работим за възраждане на традиционното пасищно животновъдство, създаване на стада от домашни животни, възстановяване на разорани пасища и частично премахване на храсти, за да се възстановят мозаечните местообитания.

Прилагането на всички тези дейности е необходимо с цел намаляване на най-сериозната заплаха за дивата природа и в частност на хищните птици – унищожаването  на естествените местообитания. Много от тях се редуцират и в същото време фрагментират.

Налице е тенденция към разораване и превръщане на някои значими за царския орел ловни територии, доскоро ползвани като пасища, в интензивно стопанисвани обработваеми земи, лозя и овощни градини. По този начин биват разрушавани компактни и многочислени лалугерови колонии и се премахва естествената тревна и храстова растителност, която приютява множество диви животни, с които орлите се хранят. Така някои от двойките са лишавани от хранителния си ресурс, което може да доведе до напускането на териториите.
© Св. Спасов

Почти без дом

Двойно намаляване на ключови за вида тревни местообитания установява проучване на земеползването в 24 гнездови територии на царския орел в България. Тревожната тенденция е налице и цифрите сочат, че ако тревните местообитания са съставлявали 21,02% от площта на обитаваните гнездови територии от царски орли към 2006 г., то към 2019 г. те съставляват само 9,14% от тази площ.

Тази сериозна промяна е свързана със селскостопанските политики и субсидиите за фермерите. Така поради пропуски и несъответствия в законодателството обширни затревени територии, стопанисвани като екстензивни пасища повече от 20 години, са разорани и превърнати в обработваеми земи, дори почвено-климатичните условия да не са подходящи за този интензивен тип земеделие.

Обезопасяване на електрически стълбове

Обезопасяването на опасните електропроводи се постига с различни подходи и средства: 
Поставянето на защитни изолации на потенциално опасни електрически стълбове предпазва птиците от токов удар при едновременен контакт с проводник под напрежение и заземена част от стълба.
Подмяната на въздушни голи проводници с изцяло изолирани такива (т.нар. ПАС система) предпазва птиците от токов удар по цялата дължина на електропровода.

Монтиране на „кацалки“ върху стълбовете тип РОС (превключватели) – предоставят място за почивка на птиците, като им позволяват да кацнат на сигурно разстояние от тоководещите елементи.

Подземни електрически кабели, които заменят опасни за птиците въздушни електропроводи. Този подход напълно елиминира опасността за птиците от токова удар и сблъсък с проводниците и гарантира най-надеждното електрозахранване за хората.

Обезопасяването на опасни електрически стълбове е крайно наложителна мярка за спасяването на царския орел и много други видове птици, защото необезопасените стълбове на електроразпределителната мрежа са най-честата причина за загиване на младите птици. Това беше установено в резултат на сателитно проследяване на млади царски орли – 67% от маркираните с предаватели птици загинаха от токов удар при кацане върху необезопасен електрически стълб, допирайки едновременно проводник под напрежение и заземена част от стълба.

В България голям процент от електропроводите са опасни за птиците, особено за едрите грабливи птици и щъркелите. Някои от тях са истински смъртоносни капани, убиващи десетки птици всяка година. Царските орли често кацат на стълбовете, особено в открити райони без дървета. Дори в някои страни те строят гнездата си по електропроводи. За съжаление, птиците не могат да различат опасните от безопасните.

© БДЗП/Поставяне на излолации на електрически стълбове в района на Атанасовско езеро
© Andras Kovacs/RaptorImages/Царски орел

Борба с престъпленията срещу природата

Ние имаме единствения в страната екип със специално обучено куче за откриване на убити и отровени птици и бозайници. Екипът работи от 2016 г. основно на територията на Източни Родопи, но при необходимост се отзовава и на други места в страната. Задачата на кучето Барс и неговия водач е да претърсва определени терени и да намира трупове на отровени животни или храни – отровни примамки, след което да подаде сигнал. След като се намери животно водачът преценява каква ще е следващата стъпка, тъй като то може да е умряло от естествена смърт. Ако се окаже, че животното е отровено, трябва незабавно да се премахне от природата и да се дадат лабораторни проби за установяване на причината за смъртта.

Отровните примамки

Масовото използване на отровни примамки срещу хищници през 50-те години на миналия век е една от причините за изчезването на царските орли. Друга голяма опасност са гълъбарите, които залагат отровни примамки, за да елиминират големия ястреб и сокола скитник, които са най-честите нападатели на гълъбите. Жертва стават обаче всички хищни птици, които без изключение са защитени от закона. През 2011 г. един от маркираните със сателитни предаватели царски орли беше отровен в района на гр. Перущица. Използването на отровни примамки е строго забранено, защото представлява заплаха не само за домашните животни и дивеча, но и за хората. За съжаление, поставянето на примамки не е прекратено.

© Marton Horvath / ММЕ

Охрана на гнезда

Професията охранител на гнезда на царски орел съществува откакто сме започнали работа по спасяване на вида в страната. Подобни работни места са необходимост, защото безпокойството от страна на човека често води до неуспех при излюпването на малките. Много от дърветата с гнезда в страната са разположени в открити пространства и близо до обработваеми площи. Орлите са свикнали с традиционните селскостопански дейности, като пашата на стадата домашни животни или движението на трактори по околните полета.

В Сакар можем да видим как овчар със стадото си преминава под гнездото, без мътещият орел да реагира. Появата обаче на непознати за орлите машини или хора с различно поведение, причинява напускане на гнездото. Примери за това са появата на камиони с работници, туристи, провеждането на сечи в близост до гнездото. Напускането на гнездото води до загиване на мътилото поради изстиване или прегряване на яйцата; също така, те могат да бъдат изядени от враните, които са свикнали с близкото човешко присъствие.

Поставяне на изкуствени гнезда

Това е една от най-ефективните мерки за опазване на вида, тъй като строежът на ново гнездо е трудна и отнемаща много енергия задача, особено за младите двойки царски орли, които пристъпват за пръв път към размножаване. При инсталирането на изкуствено гнездо внимателно се подбира подходящо дърво и територия. Мястото трябва да е отдалечено от територията на друга двойка, от опасни електропроводи и източници на безпокойство като пътища, и в близост до хранителни ресурси. В идеалния случай в територията ще са наблюдавани млади скитащи птици. Дървото трябва да е високо и стабилно, за да може двойката спокойно да наблюдава околността и да излита с лекота и да набира височина.

Инсталирането на едно гнездо отнема около ден, като предварително се изготвя основата от клони във формата на колело, което с помощта на алпийска техника се качва на дървото. Там се вплитат още клони, за да стане масивно и здраво. Гнездото може да се използва от орлите десетки години.

Поставяне на изкуствени гнезда

Сателитно проследяване на птиците

Досега БДЗП е маркирало 28 млади царски орела в рамките на програмата за сателитно проследяване на вида. Целта ни бе да научим повече за живота им и да разберем на какво се дължи високата смъртност. Чрез сателитната телеметрия вече знаем много повече от преди за местата, където пребивават, за скитанията и миграцията на младите птици, за заплахите и опасностите, които срещат по пътя си.
Предавателите се поставят на младите птици малко преди да отлетят от гнездата си. Тогава те са достатъчно големи и заякнали – почти с размерите на възрастен орел. Сателитният предавател представлява малко устройство с GPS и антена, което се прикрепва на гърба на птицата със специално проектирани презрамки. Той тежи само 70 грама, така че птицата свиква напълно с него и може да го носи до края на живота си. Устройството има соларен панел, който зарежда батерията с енергия от слънцето и прави живота му изключително дълъг.

Всеки от нас може да види пътя на орлите на картата в интерактивния модул за сателитно проследяване. 

© Димитър Градинаров
© Св. Спасов/Поставяне на пръстени на царски орел