Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

История

История

Историята ни започва през 1988 г.

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) e първата в най-новата история на България гражданска природозащитна организация. Нашата рождена дата е 3 юни 1988 г. и вече имаме над 30-годишна история. Основателите на БДЗП са учени, университетски преподаватели и любители – орнитолози, водени от желанието за реални действия за опазването на птиците.

През 1992 г. Дружеството е прието за представител на България в най-старата международна организация за опазване на птиците – BirdLife International. Прилагайки научен подход в опазването на птиците и на други застрашени групи животни и растения, БДЗП се утвърди като успешна професионално действаща организация с членове и структури в страната.

В началото са птиците…

Още през първите години на историята си прилагаме практически действия за подпомагане на застрашени видове. Организирани са подхранвания на лешоядите в Източни Родопи, които прерастват в цялостна природозащитна програма, довела до спасяване от изчезване на белоглавия лешояд. Популацията му в България нараства от няколко двойки до над 100 двойки през 2020 година.

Построени са първите изкуствени острови за застрашени водолюбиви птици и гнезда за щъркели и грабливи птици. Поставено е началото на опазване и грижа и за други емблематични видове като царския орел, черния и египетския лешояд, червеногушата гъска. Предложени за обявяване са десетки защитени територии, една от които – защитена местност „Пода“ до Бургас, официално е възложена за стопанисване на БДЗП.

Първо пускане на спасен белоглав лешояд

Новатори в природозащитата

Наред с чисто практическите дейности, въведохме в страната най-модерните световни природозащитни подходи. Още след създаването на организацията бе започната системна работа по създаване на мрежата от Орнитологично важни места – събиране на данни за определяне на тези най-ценни за птиците територии и техните граници, предотвратяване на разрушителни за тях дейности, обявяване на колкото може по-големи части за защитени. Всички тези дейности впоследствие станаха „гръбнакът“ за създаването на Националната екологична мрежа Натура 2000, която държавата бе длъжна да обяви след присъединяването си към Европейския съюз.

На БДЗП беше възложено определянето на местата за птиците от екологичната мрежа Натура 2000. БДЗП въведе в страната и други съвременни подходи в опазването на биологичното разнообразие. Такива са първото радиопроследяване на биологичен вид (ливаден дърдавец, 1997 г.), първите Планове за действие за опазване на застрашени видове (публикувани през 2004 г.), първата национална програма за мониторинг на птици (Мониторинг на обикновените видове птици, започната през 2004 г., продължаваща и днес).
През 1997 г. създадохме първите в България природозащитни центрове – „Пода“ до Бургас и „Източни Родопи“ до Маджарово.

Нормативната рамка е особено важна

За да стане възможно всичко това и природата на България да бъде защитена, предварително трябваше да бъдат заложени съответните изисквания на европейските директиви в националното екологично законодателство. Благодарение на натрупания вече опит и на съдействието на експерти от организации партньори на BirdLife от страни членки на ЕС, оказахме значителна помощ на държавата. След като демонстрирахме професионализъм в разработването на Закона за защитените територии, бяхме поканени официално от Министъра на околната среда да разработим и рамката на следващия, ключов природозащитен закон – Закона за биологичното разнообразие.

Не по-маловажно беше въвеждането на Орнитологично важните места, които послужиха за основа за определяне на защитените зони за птиците, за плановете за действие за видовете и за други основни природозащитни подходи.

брадат-лешояд
Архив БДЗП

В полза на хората

С ясното разбиране, че успешна природозащита без подкрепата на хората е невъзможна, положихме системни и значителни усилия местните общности да започнат да печелят от запазената природа. Поставихме основите на природопознавателния туризъм в България като важен инструмент в тази посока.

Резултатите от години са налице и някогашното миньорско градче Маджарово например днес е притегателен център за „бърдуочинг“ туризъм с хотели, къщи за гости и други местни инициативи, получаващи приходи от туристи в този район.

© Димитър Градинаров

И нещо повече…

През последните години положихме началото на „висшия пилотаж“ в съвременната природозащита – въведохме и задействахме механизми, с които съществуващите в държавата регламенти да облагодетелстват пряко всички, които вършат стопанските си дейности по щадящ природата начин. Такива са директните плащания, субсидиите и други елементи на функциониране на националното стопанство. По този начин развиваме „автоматичната природозащита“, при която всеки, чиято стопанска дейност не руши природата, получава повече приходи и така е лично заинтересован тя да бъде пазена.

Наука и гражданското участие

Създадохме и прилагаме първата в страната национална схема за мониторинг на биоразнообразието, изградена от над 200 доброволци. С тяхна помощ се осъществяват събития като Среднозимно преброяване на водолюбивите птици, Мониторинг на обикновените видове птици, Преброяване на белия щъркел, Зрънце любов, Ние броим врабчетата и други проучвателни дейности, които осигуряват информация за научно обоснована природозащита и за политики за устойчиво управление на природните ресурси.

Автори сме на…

над 100 книги, брошури и научни статии за птиците. Една от най-значимите орнитологични монографии – първият в България „Атлас на гнездящите птици“, който е отправна точка за всички бъдещи научни и природозащитни дейности, свързани с дивите птици, също е резултат от нашата работа.

Над 55 000 души са взели активно участие в природозащитните ни дейности през годините.