Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Нашата позиция

В тази секция представяме официалната позиция на БДЗП по актуални природозащитни въпроси. Тук ще намерите и наши писма, становища и жалби, изпращани до различни институции.
b3lineicon|b3icon-files-text||Files Text

Становище на БДЗП относно заседналия кораб при Камен бряг

b3lineicon|b3icon-files-text||Files Text

Становище на БДЗП за Проект на ПМС за изменение на Наредба за ползването на повърхностните води 03.09.2021

b3lineicon|b3icon-files-text||Files Text

Позиция на БДЗП относно Обществени консултации на Проектозакон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие – 5.02.2019 г.

b3lineicon|b3icon-files-text||Files Text

Становище на БДЗП относно Проект на ПМС за изменение на Закона за водите 03.09.2021

b3lineicon|b3icon-files-text||Files Text
Становище от БДЗП относно Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, публикуван за обществено обсъждане – 7.02.2019 г.
b3lineicon|b3icon-files-text||Files Text
Становище от БДЗП относно Доклад за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение: „Укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстен път до изградения шлюз в източния край на гр. Пловдив” – 19.10.2018 г.
b3lineicon|b3icon-files-text||Files Text
Становище от БДЗП относно Интегриран план за управление на защитена зона SCI BG0000573 „Комплекс Калиакра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна,и защитени зони SPA BG0002051 „Калиакра“ и SPA BG0002097 „Белите скали“ за опазване на дивите птици – 28.8.2017 г.
b3lineicon|b3icon-files-text||Files Text
Становище от БДЗП относно Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и Доклад за оценка на съвместимост на Инвестиционно предложение „Подобряване на трасета на ЛОТ 3.2 на АМ „Струма“ – 18.09.2017 г.
b3lineicon|b3icon-files-text||Files Text
Становище от БДЗП относно Доклад за оценка на съвместимостта на Общо устройствен план на община Шабла за имоти, попадащи в устройствени зони на Плана – 11.01.2018 г.
b3lineicon|b3icon-files-text||Files Text
Концепция и подход за управление на Натура 200 в България, Позиция на БДЗП – 07.2017 г
b3lineicon|b3icon-files-text||Files Text
Становище от БДЗП относно Разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Националната приоритетна рамка за Натура 2000 – 15.07.2017 г
b3lineicon|b3icon-files-text||Files Text
Становище от БДЗП и коалиция „За да остане природа в България“
b3lineicon|b3icon-files-text||Files Text

Позиция на БДЗП относно Разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Националната приоритетна рамка за Натура 2000 – 27.02.2017 г.

b3lineicon|b3icon-files-text||Files Text
Позиция на БДЗП относно Разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Националната приоритетна рамка за Натура 2000 – 13.03.2017 г.
b3lineicon|b3icon-files-text||Files Text
Приложение 7 Анализ на описанието в раздел 6.1 на ИПУ
b3lineicon|b3icon-files-text||Files Text
Становище – концесия Пирин – 11.12.2017 г.
b3lineicon|b3icon-files-text||Files Text
Становище от БДЗП относно Доклад за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение: „Укрепване и социализация на речното корито на р. Марица“ – 21.09.2018 г.
b3lineicon|b3icon-files-text||Files Text

Позиция на БДЗП за Проект на Национален план за възстановяване и устойчивост на Р България 20.07.2021

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.