Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

и ако поредните искания на ловците бъдат удовлетворени, това ще е в нарушение на националното и европейското законодателство. Това е категоричната позиция на БДЗП по повод разпространената информация за нагласи за ловуване и през февруари.

Съгласно чл. 54. (2) от Закона за лова и опазване на дивеча: “В зависимост от биологичното развитие на дивеча, щетите, нанесени от него, и епизоотичната обстановка председателят на Държавната агенция по горите или генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба и след съгласуване с министъра на околната среда и водите със заповед променя сроковете за ловуване,….”. Към 30 януари 2008 г. не е налице нито едно от условията за удължаване на срока за ловуване, определен до 31 януари за голямата белочела гъска, дивите патици – обект на лов и лиската. Трябва да се отчете и изострената обстановка от последните 10 дни, с установени нови огнища на грип по птиците в Турция и Украйна (Крим). Удължаване на срока за ловуване ще снижи ефективността и ще компрометира предприетите в тази връзка превантивни мерки в някои райони на Източна България от НВМС, МОСВ и ДАГ. Разрешеното ловуване през февруари ще бъде и нарушение на чл. 7, ал. 4 на Директивата за дивите птици, тъй като водолюбивите птици вече са на двойки и започват да мигрират към местата за гнездене.

Тази зима, ловът на водоплаващи птици за български граждани беше безпрецедентно разрешен през цялата седмица, ако те си плащат “извънредните” дни по тарифи за международен ловен туризъм. Така на практика сезонът за лов на водоплаващ дивеч вече беше удължен.

Продължителните мъгли, които затрудняват птиците да забележат ловците и липсата на контрол, дава основание да твърдим, че тази зима водоплаващите птици бяха подложени на небивала касапница. По време на Среднозимното преброяване, екипите на БДЗП станаха свидетели на масови нарушения: неспазване на ограниченията за брой отстрелян дивеч и на забраните за използване на електрически звуковъзпроизвеждащи уреди за привличане на птици, както и на дните за лов. На сайта http://www.nalov.com са публикувани десетки снимки и разкази за отстреляни наднормени бройки гъски и патици. Усилията на новата Държавна агенция по горите трябва да се насочат към въвеждане на ред в ловното стопанство, а не към поощряване на анархията в него, е позицията на БДЗП, адресирана официално до Министъра на околната среда и водите, ДАГ, Народното събрание, НВМС и Европейската комисия.

120168377427

120179165054