Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Българско дружество за защита на птиците организира за участниците в проект „Граждани за природата“ онлайн дискусия по един от важните стратегически документи за следващите 7 години – „Споразумението за партньорство“, което България разработва, за да аргументира разходването на обществените фондове на Европейския съюз през следващия планов период, включително оперативните програми, програмата за развитие на селските райони.

Процедурата по обществено обсъждане бе открита на 16 октомври, а срокът в който гражданите могат да изразят становище е 30 ноември 2020 г., включително.

Дискусията ще се проведе онлайн на 23 ноември, понеделник, от 19:00 до 20:00 ч. и ще се излъчвана живо през фейсбук страницата на БДЗП.

Предвидена е следната програма:

19:00-19:05 Въведение в срещата

19:05-19:15 Кратко представяне на Партньорското споразумение на Република България за периода 2021-2027 г,

19:15 – 19:25 Кратко представяне на позицията на БДЗП – основни аспекти  и резюме на получените мнения от групата

19:25 – 19:30 Припомняне на структура на становище

19:30-20:00 Дискусия по споразумението и набелязване на следващи стъпки за изготвяне на  становище на групата „Граждани за природата“

20:00 Заключение и край на срещата (ако има интерес от участниците, може да продължи до 20:15 ч.).

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България