Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Последното издание на БДЗП беше представено пред ЕК
Жалбата за закъснялото и недостатъчно обявяване на защитените зони за птиците от Натура 2000, също е на бюрата в Брюксел

На 18 септември 2007 г. в Брюксел беше представена официално последната публикация на Българско дружество за защита на птиците – книгата ОРНИТОЛОГИЧНО ВАЖНИ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ И НАТУРА 2000. Изданието представя с актуална информация, карти и снимки 114-те най-важни места за птиците у нас. Съгласно Директивата за птиците, това е минимумът за включване в европейската екологична мрежа Натура 2000.

Презентацията на книгата събра ръководителите на възлови дирекции в Европейската комисия и беше водена лично директора на Дирекция “Околона среда” към ЕК Ладислав Мико. От същата дирекция присъстваха Патрик Мърфи, ръководител на отдел “Природа” и Пласидо Фернандес, ръководител на екипа по Директивата за птиците. Участваха и отговорниците за България в дирекцията от отделите “Наказателни процедури”, “Природа”, “ОВОС”, както и отговорниците за България в дирекциите “Регионална политика” и “Земеделие”. В приветствието си г-н Мико отбеляза, че националните книги за ОВМ са високо ценени от ЕК и признати от Европейския съд. Тези публикации са основата за оценка по прилагането на Директивата за птиците и научната база за обявяването на защитените зони за птиците от Натура 2000. След представянето, БДЗП внесe в ЕК жалба, провокирана от факта, че българското правителство не успя да обяви навреме защитените зони за птиците като част от европейската екологична мрежа Натура 2000.

Описаните в изданието орнитологично важни места са определени изцяло въз основа на стандартни научни критерии и по разработената методика на най-старата световна организация за защита на птиците BirdLife International. На срещата партньорската мрежа беше представена от Клери Папазоглу – изп. директор и от Константин Крейсер, ръководител на Отдел “Европейски политики” на Европейската дивизия на BirdLife. Участваха и колеги от Кралското дружество за защита на птиците (RSPB) – един от най-авторитетните и влиятелни партньори в мрежата на BirdLife International, изпълнителните директори на БДЗП и на Румънското орнитологично дружество (SOR).

Книгата за ОВМ в България е възлов инструмент, с който българската природозащитна общност и институциите да отстояват цялостното обявяване на Европейската екологична мрежа Натура 2000 в страната. Непосредствено след презентацията, БДЗП внесe в ЕК жалба, провокирана от факта, че българското правителство не успя да обяви навреме защитените зони за птиците като част от европейската екологична мрежа Натура 2000.

Това е втората жалба до ЕК по повод обявяването на зоните от Натура 2000 в България, след като в началото на юли седем организации се обърнаха официално към ЕК във връзка с аналогични проблеми със зоните по Директивата за местообитанията.

Жалбата дава основание на ЕК да открие процедура, с която като начало да насърчи правителството да изпълни ангажиментите си по обявяване и опазване на достатъчно зони за птиците в Натура 2000. Задължението на България беше към датата на присъединяването си към Европейския съюз да обяви изцяло по научни критерии зоните от Натура 2000 по Директивата за птиците.

Жалбата е провокирана от огромното закъснение и бавните темпове, с които се обявяват зоните от Натура 2000 у нас, за сметка на скоростното, системно и необратимо унищожаване на местообитанията на птиците. Досега е огласена проектозаповедта само на една българска зона от Натура 2000 – Суха река. Поради отлагането на решението за включване на 26 зони, 106 от 120 вида птици от Приложение 1 на Директивата за птиците са лишени от възможност за защита. Липсата на полагащата се по закон превантивна защита и задвижените междувременно промени на ПУП и ОУП, дава ход на проекти, често с фатални последствия за опазване на биоразнообразието.

Сред основанията за внасяне на жалбата е и решението на Министерски съвет от 15 февруари т. г. да изключи от мрежата или да прецизира границите на 26 територии. Публична тайна е, че отложените зони са в райони, апетитни за инвеститори от различни сфери, основно туризъм, енергетика, горско стопанство и добивната промишленост. На езика на европейското, а и на българско природозащитно законодателство, решението на МС компрометира опазването на световно и европейски застрашени видове: 100% от популацията на червеногушата гъска в ЕС, концентрираща се в района на езерата Шабла и Дуранкулак, 70% от европейската популация на белия щъркел, която мигрира по Черноморското крайбрежие, цялата национална популация на царския орел остават извън Натура 2000.

БДЗП застава зад позицията за:
незабавно обявяване на всички орнитологично важни места за защитени зони за птиците, за да гарантира защита на застрашените и мигриращите птици в ЕС;
ефективна защита на предложените защитени зони преди обявяването им, за да се избегне необратимото унищожаване на местата и промяната в ползването на земите;
транспониране и пълно прилагане на Директивата за птиците и Директивата за местообитанията в България.

За информация:
Ирина Матеева, отговорник по европейските политики в БДЗП
тел: 02/9715855; e-mail:

Изпълнителният директор на БДЗП Нада Тошева, директорът на Дирекция “Околона среда” към ЕК Ладислав Мико и изп. директор на Европейската дивизия на BirdLife International Клери Папазоглу след презентацията на последното издание на БДЗП – книгата ОРНИТОЛОГИЧНО ВАЖНИ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ И НАТУРА 2000