Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Подхранването на една от петте двойките царски орли в Сакар, които бяха подхранвани от май до края на август от сътрудници на БДЗП в рамките на  проект „Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на кръстатия орел (Aquila heliaca) в Република България“ (BG16M1OP002-3.027-0005),  продължи и през септември.

Причината за това бе броят на малките при тази двойка – цели три! Младите птици успешно напуснаха гнездата. Както възрастните царски орли, така и част от младите посещаваха площадката и се възползваха от предоставената храна.

царски орел, фотокапан

Подхранванията имат за цел да повишат гнездовия успех на двойките. Освен това минимизират риска от отравяне на възрастните царски орли, посещаващи сметища или места, където се изхвърлят умрели животни.

Подхранванията се извършават през размножителния период на орлите – от инкубацията до момента на напускане на гнездото от младите птици. Избраните двойки се подхранват веднъж на всеки пет дни.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, приоритетна ос НАТУРА 2000 и биоразнообразие, процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.