Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Екипът на язовир Искър

Заради лошите метеорологични условия, Среднозимното преброяване тази година беше изправено пред провал, въпреки добрата организация, създадена от партньорите, които организираха броенето – Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Зелени Балкани, сдружение Балкани, Фонд за дивата флора и фауна, фондация Льо Балкан и МОСВ. Мъглата и изключително лошата видимост на 12 и 13 януари т. г. в голяма част от водоемите в страната затрудниха точното отчитане на птиците и на места наложиха повторно броене. Предстои обработката на дневниците от преброяването – предварителните резултати, ще бъдат публикувани на уеб страницата на БДЗП в началото на февруари.

Лошата видимост стана причина и за компрометиране на преброяването на зимуващите гъски едновременно в Украйна, Румъния и България в събота, 12.01.2008. За тогава беше планирано обхождането на най-значимите за тях водоеми в България по поречието на Дунав, крайморските езера и големите язовири в южната част на страната. Поради изключително гъстата мъгла, в част от районите се наложи повторно броене, което се проведе успешно при значително по-добра видимост на 14 януари. Бяха обходени районите на Бургаското езеро (Вая) и язовир Мандра, а на 15 януари се проведе и мониторингът по Северното Черноморие, Шабла и Дуранкулак. Освен мъглата, екипите на БДЗП около Бургас имаха и непредвидени премеждия с всичките мобилизирани за преброяването автомобили. Въпреки това, доброволците от Бургас приключиха броенето без значителни нарушения в графика и в обичайното си добро настроение.

Изключително силната ловна преса, използването на забранени от закона средства за лов и бракониерството в защитените територии, бяха другата пречка за безпроблемното протичане на броенето. Екипите констатираха и отстрел на видове, които са защитени от българското и международното законодателство, за което бяха сигнализирани отговорните органи.

Пловдив
Общо 7000 птици е регистрирал екипът, осъществил Среднозимно 2008 на язовир Пясъчник. Над 80 на сто от язовира е бил замръзнал, повече от 2 часа е изчакал екипът на БДЗП, докато се вдигне мъглата, за да може да регистрира птиците. Наблюдаваните видове са предимно зеленоглави патици, зимни бърнета, лиски, фишове, големи белочели гъски /над 1600/ и големи гмурци /80 екз./. Само 8 са преброените бели ангъча. Най-интересните наблюдения са на два морски орела и на един тундров лебед – видове, които рядко се срещат във вътрешността на страната. Констатирана е силна “ловна преса” – повече от 50 ловци са били забелязани в района и значително са затруднявали броенето, безпокоейки птиците. Като бавнодействаща отрова за хищните птици действат оловните сачми, останали в телата на падналите във водата и неприбрани от ловците отстреляни птици. Хищните птици често се хранят с отстреляните и останали във водата тела и впоследствие умират. Вторият екип в пловдивския регион е обходил поречието на Марица. Доброволците, участвали в преброяването на язовир Пясъчник и поречито на Марица са от БДЗП, Зелени Балкани, сдружение Балкани и РОИСВ – Пазарджик и Пловдив.

Свищов
Седем доброволци на БДЗП и двама представители на ДПП Персина се включиха в Среднозимно 2008. ДПП Персина съдейства и с осигуряването на високопроходим автомобил и моторна лодка. На 12 януари (събота) е обходено поречието на Дунав в района на Беленски острови. Наблюдаваните интересни видове са: къдроглав пеликан, малък корморан, морски орел, поен лебед, голяма белочела гъска, звънарка, малък и голям нирец. И тук през цялото време броенето е било затруднено от гъста мъгла и студ. По-голямата част от птиците са наблюдавани в района на комплекс Беленски и Никополски острови. Общата численост на установените водолюбиви птици е 1217 индивида от 16 вида. Установени са само 25 индивида от други, неводолюбиви видове.
По поречието на Янтра на 13 януари (неделя) са наблюдавани общо 2036 птици от 45 вида. Сред тях са регистрирани 1068 от 13 вида водолюбиви птици. Интересните видове по Янтра са: малък корморан, голема белочела гъска, малък гмурец, лиска, зеленоглава патица. Характерното е, че тази година малките корморани и лиските са били повече в сравнение с минали години.

Хасково
Преброяването в областите Хасково и Кърджали тази година обхвана големите язовири в района и по-малки водоеми в Източните Родопи и Сакар. Отчетени са близо 7000 водолюбиви птици – представители на 56 вида, които по време на зимните придвижвания остават да зимуват у нас. Голяма част от посетените водоеми са били замръзнали и там не са наблюдавани птици. По местата, посетени от екипите в района, най-много са наблюдаваните зеленоглави патици – 4 380. Наблюдавани са още 946 големи корморана, 700 зимни бърнета, 49 сиви чапли, 34 бели чапли и мн. др. Сред по-интересните видове, забелязани по време на броенето, са няколко пойни и неми лебеди, червеноклюна потапница, кафявоглави потапници, качулата потапница, големи белочели гъски. Край Гълъбово са регистрирани и две блатни сови – вид, който по това време на годината се наблюдава много рядко у нас.
В екипите на Среднозимно 2008 в областите Хасково и Кърджали участваха представители на БДЗП и на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково. Общо 30 души се включиха в мониторинга през двата почивни дни. Не са констатирани нарушения във влажните зони по лова или режима на защита на защитените територии. Не са наблюдавани и посегателства върху защитени видове птици. По много от водоемите са намерени мъртви птици, загинали най-вероятно от изтощение.

Гоце Делчев
Успешно протече Среднозимното преброяване в района на Гоце Делчев. Слънце и хубаво време съпътстваше 6-членният екип, който броеше на на язовир Доспат в събота (12 януари), но екипът ни се е натъкнал на закъсали тирове на заледения път до Сърница. Доброволците на БДЗП са станали свидетели и на две тежки катастрофи. За втора година екипът ни се е възползвал от шофьорските умения на Георги Катранджиев и броенето е протекло без транспортни инциденти. Установеният в района вид с най- голяма численост е лиска (Fulica atra). За разлика от миналата година, по поречието на Места, където температурата е достигнала до 100С, са наблюдавани водни косове. Броенето е заснето с видеокамера и ще бъде излъчено като първи филм от поредица телевизионни предавания, посветени на птиците. Идеята реализира местната кабелна телевизия Алома, със съдействието на клона на БДЗП в Гоце Делчев. Филмите ще се излъчват ежемесечно.

Бургас
Седем екипа от 17 доброволци преброиха Черноморското крайбрежие от Резово до нос Емине, Бургаските влажни зони и водоемите във вътрешността на страната до Карнобат. Още в петък (11 януари) се установи, че над 90% от водоемите във вътрешността на страната са замръзнали. По-голямо количество птици бяха наблюдавани само на язовир Камчия. В събота (12 януари) бяха сформирани 3 екипа, които покриха езерата Атанасовско, Мандра и Вая. Гъстата мъгла затрудни прецизното броене на гъските, но въпреки това броят им надхвърли 20000. Бяха наблюдавани предимно големи белочели гъски, няколко сиви и около 50 червеногуши. Екипът, навлязъл в резерват Атанасовско езеро, направи преход от 15 км в изключително трудни зимни условия. Той регистрира почти 100% замръзване на езерото. Доброволците имаха възможност да наблюдават голям брой бели ангъчи, както и много патици. На следващия ден, два екипа на БДЗП обходиха цялото Черноморие от Сарафово до Резово. Двама бургаски доброволци помагаха на екипа на Зелени Блкани на Поморийско езеро и язовир Порой Малко снимки от този екип тук.
По южното ни черноморие сред по-интересните видове са наблюдаваните червеноклюни потапници и саблеклюн, прелитащ над пристанището в Царево, както и много лебеди. Силната мъгла, която съпътстваше и бургаските екипи през дните на Среднозимно 2008, бе причина за повторното преброяване на езерата Вая и Мандра, проведено понеделник сутрин.