Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 2 ноември екип на БДЗП проведе открит урок с учениците от Средно училище „Емилиян Станев“ във Велико Търново на тема „Птиците около нас“. След урока последва практическа част с наблюдение на различни видове птици по река Янтра – зеленоглави патици, големи корморани, сиви чапли, сойки, свраки, големи синигери и др.

© Емилиян Станев

На 3 ноември екипът ни посети Природо-математическата гимназия в града –  „Васил Друмев“. Там представихме презентация на тема „Птиците около нас“, като акцент бе поставен не само на широкоразпространените видове, които могат да се наблюдават в района на Велико Търново, но и върху работата и дейностите на БДЗП по опазване на застрашените видове птици, като къдроглав пеликан, египетски лешояд и др. Специално внимание бе обърнато на природозащитните дейности, които осъществяваме по завръщането и опазването на къдроглавия пеликан в Природен парк „Персина“ и в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“.

© Емилиян Станев

На всички участници бяха раздадени и информационни материали. Дейностите по проект „Зелена класна стая“ продължават, като предстоят още презентации и излети, както и екскурзия до езерото Сребърна.

Тези дейности се изпълняват от БДЗП по програмата „Младежи за околна среда“ на Министерството на околната среда и водите чрез възлагане от РИОСВ – Велико Търново.

© Емилиян Станев

 

© Емилиян Станев