Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Необходими са значителни реформи в земеделския сектор, за да отговори на европейските приоритети, свързани с околна среда, включително биологично разнообразие, климат и здравословна храна – смята Българското дружество за защита на птиците след детайлен прочит на Стратегическия план за ЗРСР.

Като гражданска организация, работеща в обществена полза за опазването на околната среда, БДЗП се обявява против плана заради:

 • нарушения в процедурите по изготвяне, одобряване и публичност;
 • несъответствие със стратегически документи, свързани с околна среда и климат по отношение на биологичното разнообразие;
 • непълно и недостатъчно обезпечаване на СПЗРСР с индикатори за резултат и ефективност;
 • непълна система за мониторинг и контрол;
 • недостатъчно публични средства, предвидени за опазване на биологичното разнообразие, околна среда и климат спрямо стратегическите цели;
 • наличието на неподходящи или потенциално рискови интервенции по отношение на околна среда и климат.

Позицията, която заемаме, е обоснована с конкретни критични бележки и свързани с тях препоръки в официално становище, което ще внесем в законовоустановения срок. Част от аргументите, посочени в становището, които я обосновават са:

 • На различни места за постигане на различни цели, е посочен принос за биоразнообразието и Натура 2000, без да е обезпечен с индикатор, например при интервенцията за увеличаване на почвения потенциал за постигане на цел 4 (Принос към изменение на климата). Мярката за застрашените видове птици въобще няма индикатор за резултат.
 • Не е включена система за мониторинг и контрол на мерките, насочени към биоразнообразие,  включително и Мониторингът на широко разпространените видове птици. Много видове птици, зависещи от земеделските земи, продължават да намаляват през последните 7 години, което е ясен индикатор, че практиките и мерките, които широко се прилагат в земеделието у нас дори и водят до загуба на биологично разнообразие.
 • Мярката за застрашените видове птици не включва видове, които са приоритетни в НПРД и които многократно предложихме – ловен сокол, малък креслив орел (за хранителните му местообитания), белошипата ветрушка.
 • Мярката „Пасторализъм“, за която бе научно обосновано, че е нанесла щети върху алпийските тревни местообитания през изминалия пробен период, но въпреки отрицателните становища на МОСВ и граждански организации, не е ревизирана  спрямо исканията и е залегнала с прекомерно висок бюджет.

Снимка: Ирина Матеева

Наличието на тези и други слабости налага необходимостта СПЗРСР 2023–2027 да бъде преработен и допълнен, за да се спази българското и европейското природозащитно законодателство.

С оглед на това препоръчваме:

 • Да се спазят всички законови процедури, като се гарантира, че бележките на Европейската комисия по СЗРСР 2023–2027, мерките и условията, залегнали в Становището на МОСВ по екологична оценка и оценка за съвместимост, както и становищата в рамките на настоящата процедура по обществени консултации ще бъдат интегрирани по адекватен начин в окончателния СЗРСР 2023–2027.
 • Да се осигури прозрачност и публичност на всички следващи стъпки по финализирането на СЗРСР 2023-2027, като се публикуват на обществен достъп бележките на Европейската комисия и отговорите на България по тях, да се осъществят адекватни публични обсъждания в рамките на процедурата по екологична оценка и оценка за съвместимост, като се осъществи и информационна и разяснителна кампания и се даде възможност на гражданите да виждат и коментират съдържанието на плана, както и да задават въпроси.
 • Да се преработят и допълнят всички части на плана, касаещи приноса към опазване на биологичното разнообразие, като:
  • Мерките, касаещи биологичното разнообразие да бъдат изцяло съобразени както по съдържание, така и като необходими финансови средства с Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000.
  • Правилата за добрите земеделски практики и дефинициите да отразят правилно нуждите от опазване на местообитанията на видовете животни и растения, като особено внимание се обърне на тревните местообитания и елементите на ландшафта като храсталаци и единични дървета.
  • За всички мерки и интервенции в рамките на СПЗРСР 2023–2027 да бъдат добавени индикатори за резултат и ефект върху биологичното разнообразие, като се гарантира, че ще се проследява индексът на широко разпространените видове птици и състоянието видовете и местообитанията, обект на опазване в Натура 2000.
  • Да се интегрира повишаването на знанията на фермерите за биоразнообразието в общия пакет от знания, предоставяни в земеделския сектор.
  • Да се преработят или премахнат мерки, които са дефинирани като екологично насочени, но нямат принос към опазване на биоразнообразието или са с риск от влошаване на състоянието му.

Проектът на Стратегически план за ЗРСР е в процедура на обществени консултации, която продължава до 31 март 2022 г.

Проектът може да бъде прочетен и коментиран на Портал за обществени консултации (strategy.bg) от всеки гражданин.

Пълният текст на позицията на БДЗП може да прочетете тук.