Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 20 септември 2021 г. проведохме последната среща на партньори и заинтересовани страни по проекта „Граждани за природата“. Излъчвахме срещата и на живо във фейсбук.

Основен акцент на срещата беше представянето на онлайн платформата „Атлас на птиците в България“, която ще събере и обедини наблюденията на птици по научна методология. На базата на събраната през следващите 4 години информация ще бъде оформено второто издание на Атласа. То ще е и първи опит за пълно картиране не само на гнездящите, а и на зимуващите птици у нас.

В срещата, която се проведе на открито и при спазване на актуалните мерки срещу разпространението на COVID-19, взеха участие 12 гости от Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда, Националния природонаучен музей, екипа на сайта на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм в България и участници във вече завършилите курсове по екологично законодателство и наблюдение на птиците в рамките на проекта.

Представянето на платформата даде тон за обсъждане на чаша вино на различни въпроси, свързани с достъпа до информация за биоразнообразието, събирането на данни, верифицирането им и използването им за природозащитни цели, както и възможности за дългосрочно поддържане на платформата SmartBirds.  .

Въпреки променливото време и техническите затруднения, успяхме да осигурим добър запис, който качихме в Youtube, за да може да бъде гледан от всеки, пропуснал събитието.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани“ България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд „Активни граждани“ България.